Pagina opties

Groter

Documenten van de raad

Brieven aan de gemeenteraad

Regelmatig ontvangt de gemeenteraad brieven van inwoners en instanties. Deze ingekomen brieven zijn in principe openbaar. Als u een brief gestuurd hebt aan de raad, maar u wilt niet dat uw brief openbaar wordt, dan kunt u dat doorgeven aan de griffie. De griffie zorgt er dan voor dat uw brief alleen gedeeld wordt met de raad.

Als u inzicht wilt in brieven aan de gemeenteraad, kunt u contact opnemen met de griffie, door een e-mail te zenden aan griffie@wijchen.nl of door te bellen naar: 088 432 72 03.

Samenwerkingswijzer Wijchen

De samenwerkingswijzer geeft een overzicht van alle organisaties, lokale partners en gemeenten in de regio waar de gemeente Wijchen mee samenwerkt. Lees meer op de site van de samenwerkingswijzer Wijchen.

Begroting

De gemeenteraad van Wijchen heeft vastgesteld welke thema's (programma's) de komende jaren centraal staan. Op basis hiervan is een programmabegroting opgesteld, die door de raad wordt vastgesteld. U vindt hier de programmabegroting 2020.

Als u de begroting wilt lezen van eerdere jaren dan kunt u contact opnemen met de griffie (via griffie@wijchen.nl).

Perspectiefnota

De Perspectiefnota is een eerste stap in het begrotingsproces. Deze stap wordt gevolgd door het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

Perspectiefnota 2019

Eerder werd een kaderbrief opgesteld. Als u de kaderbrief van eerdere jaren wilt lezen dan kunt u contact opnemen met de griffie (via griffie@wijchen.nl).

Jaarrekening

Met de jaarrekening legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisering van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. In het stuk is te lezen wat er in een jaar bereikt is, en wat daarvoor gedaan is en hoeveel het gekost heeft.

Als u de jaarrekening wilt lezen van eerdere jaren dan kunt u contact opnemen met de griffie (via griffie@wijchen.nl).

Jaarrekening 2018