Pagina opties

Groter
RSS

Informatieavond sportverenigingen over vertrouwenspersonen (08-11-2019)

Bij sportverenigingen is grote belangstelling voor de rol van vertrouwens(contact)personen. Goed voorbeeld doet volgen, zo bleek tijdens de informatiebijeenkomst over dit onderwerp die door de gemeente bij SC Woezik werd georganiseerd op 4 november.

De werkgroep vertrouwens(contact)personen uit de sportverenigingen sc Woezik, Fortuna ’74, Diosa, Smashing en de Lelaert in Wijchen heeft het initiatief genomen om samen met de gemeente de besturen en VCP ers van alle sportverenigingen in Wijchen uit te nodigen. Dit met de bedoeling om ze verder te informeren over het belang van het verder uitwerken van beleid inzake sociale veiligheid en over de mogelijkheid om dat sociale beleid verder met elkaar vorm te geven.  De inhoud werd vastgesteld door de werkgroep en de organisatie werd verzorgd door de gemeente afd. sport Pascal Jansen ism Henk Boer.

Op de uitnodiging hebben 15 verenigingen gereageerd en alle waren ook aanwezig op de bijeenkomst. Inclusief de leden van de werkgroep en de ondersteuners van de gemeente waren er zo’n goede 30 mensen aanwezig in het clubhuis van sc. Woezik.

Deze bijeenkomst werd geleid door  Martin Kugel afd. communicatie die wees op de intentie van de avond ‘actief samenwerken aan een veilige sportomgeving in Wijchen’.

Wethouder Paul Loersmans

Dit thema werd verder uitgediept door de wethouder Paul Loermans. Hij vermeldde de noodzaak van een sociaal veilig klimaat in de Wijchense sportverenigingen en haalde aan dat landelijk één op de tien sporters zich niet veilig voelt en waarom dat in Wijchen niet anders zou zijn. Zodoende is het noodzakelijk dat iedere vereniging actief beleid voert inzake het realiseren van een sociaal veilige sportomgeving. De kennis en ondersteuning kan hiervoor gehaald worden bij het NOC/NSF en in samenwerking onderling kunnen we dat sociale beleid realiseren in de Wijchense sportwereld. Daarom, zo wees de wethouder, is het zo belangrijk dat het initiatief inzake de oprichting en het samenwerken aan beleid van de werkgroep V©P wordt uitgebreid.

NOC/NSF

Marijke Mahieu, van NOC/NSF droeg zorg voor de inhoudelijke invulling van het thema sociale veiligheid. Zij liet de betrokkenen nadenken over enkele voorbeelden en gaf de aanwezigen ook de gelegenheid om in te brengen hoe zij gestalte gaven aan dit thema en waar de behoeften lagen. Verder liet ze zien hoe belangrijk het is voor het  bestuur om dit sociale beleid daadwerkelijk uit te voeren en wat er daarvoor van de bestuurders verwacht wordt Als voorbeeld gaf zij aan de meldplicht voor zowel bestuurders als trainer als het gaat om incidenten inzake grensoverschrijdend gedrag. Het was  voor de bestuurders dus niet neer op overdracht aan een VCPer maar juist ook op het toekennen van de taak ‘sociale veiligheid’ aan één van de bestuurders, die samen met de VCPer gestalte geeft aan het sociale beleid in de vereniging. Marijke gaf aan dat de kennis  hierover ook voor bestuurders binnengehaald kan worden bij het NOC/NSF en indien genoeg aanmeldingen kan dat in Wijchen zelf plaatsvinden. De training van VCPers zelf kan bij voldoende belangstelling ook in Wijchen zelf plaatsvinden. Het belang van het aanvragen voor een VOG voor alle trainers en begeleiders werd met voorbeelden bekrachtigd. Aanvragen van een VOG kunnen na het realiseren van concrete stappen in sociaal beleid  het NOC/NSF worden gedaan. In tweede instantie kan dat voor specifieke gevallen ook bij bij de gemeente. Deze zijn dan ook gratis te verkrijgen. Een goed voorbeeld geven naar de betrokkenen toe is hierbij van belang zoals het aanvragen van een VOG voor bestuurders als start. De hulp voor het invoeren van VOG kan gratis aangevraagd worden bij het NOC/NSF.  Het belang van het actief betrekken van jeugdigen, inzake hoe met elkaar om te gaan,  werd door één van de aanwezigen ingebracht en door de anderen bekrachtigd. Enkele goede voorbeelden hiervan werden ingebracht door één van de aanwezige VCPers.

Werkgroep V(C)P

Henk Boer, initiatiefnemer van het werken aan gezamenlijk beleid sociale veiligheid in sportverenigingen, gaf aan gelukkig te zijn met de huidige belangstelling en zeker ook met het werk wat de werkgroep heeft verricht om het belang van samenwerken te ervaren en van daaruit het werk van de V©Per uit te bouwen in de eigen verenigingen. Het realiseren van een toolkit waarin de basis van het werk van een V©Per is uitgewerkt werd als uitgangspunt genomen om deze volgende stap te zetten. Hij benadrukte de voordelen van samenwerken en gaf  de aanwezigen aan hiervan gebruik te gaan maken. Verder sprak hij de wens uit om mensen, die in het verleden te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag de mogelijkheid te bieden dit alsnog naar voren kunnen  brengen.

Fred Vijge, vertrouwenspersoon van sc Woezik, vertelde over de werkzaamheden van de werkgroep V©P en wat dat voor de leden heeft opgeleverd, zoals het zetten van stappen om samen met bestuur preventief beleid te realiseren; het bespreken van cases om van elkaar te leren; het zelf samenstellen en schrijven van een toolkit; het doen van een beroep op elkaars kennis en ervaring.

Ter afsluiting werd nog een vragenronde gehouden, geleid door Martin. Daaruit bleek de belangstelling van de aanwezigen om inderdaad meer samen te gaan werken om zo gebruik te maken van alle mogelijkheden om ons in te zetten voor onze doelstelling: actief samenwerken aan een veilige sportomgeving in Wijchen.

Alle aanwezigen hebben het inschrijfformulier gebruikt om hun belangstelling concreet te maken en de werkgroep gaat hiermee aan de slag.

Al met al een zeer geslaagde bijeenkomst met perspectief.