Pagina opties

Groter

Wet dwangsom

Op 1 oktober 2009 is de wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen in werking getreden. De dwangsom is een middel om te zorgen dat de bestuursorganen van de gemeente op tijd een beslissing nemen. Dit houdt in dat de gemeente een dwangsom verschuldigd is als niet op tijd beslist wordt op een aanvraag om een besluit te nemen.

Welke termijnen gelden er?

Niet voor alle besluiten gelden dezelfde termijnen voor het nemen van een besluit. Als er geen wettelijke termijn is, geldt een redelijke termijn. In de ontvangstbevestiging wordt de termijn genoemd waarbinnen het bestuursorgaan zal beslissen.

Het is in uw eigen belang en in het algemeen belang dat het bestuursorgaan een weloverwogen beslissing neemt over uw aanvraag. Daarom biedt de nieuwe wet overheden de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen en/of op te schorten, bijvoorbeeld als wij nog aanvullende informatie van de aanvrager nodig hebben of als de aanvrager schriftelijk instemt met uitstel van de beslissing. De gemeente laat het de aanvrager weten dat de beslistermijn wordt verlengd of opgeschort.

Hoe legt de aanvrager het bestuursorgaan een dwangsom op?

Als de beslistermijn niet wordt gehaald, kan de aanvrager het bestuursorgaan een brief sturen, waarin het bestuursorgaan in gebreke wordt gesteld. Nadat deze brief is ontvangen heeft het bestuursorgaan nog twee weken extra om een beslissing te nemen. Daarna is voor elke dag dat te laat wordt beslist een dwangsom verschuldigd. Die dwangsom bedraagt de eerste veertien dagen EUR 23,00 per dag, de daaropvolgende veertien dagen EUR 35,00 per dag en de overige dagen EUR 45,00 tot een maximum van EUR 1.442,00.

Na afloop van de aanvraagprocedure wordt binnen veertien dagen bepaald hoeveel het bestuursorgaan moet betalen, eventueel met verrekening van de verschuldigde leges.

Wanneer is geen dwangsom verschuldigd?

Het bestuursorgaan is geen dwangsom verschuldigd als:

  • Het bestuursorgaan onredelijk laat in gebreke is gesteld.
  • De aanvrager geen belanghebbende is.
  • De aanvraag kennelijk niet-ontvankelijk of kennelijk ongegrond is.

Vragen

Als u nog vragen heeft over de dwangsom bij niet tijdig beslissen, kunt u contact opnemen met Team Algemeen Juridische Zaken via telefoonnummer 088 432 70 00 of via e-mail gemeente@wijchen.nl.