Pagina opties

Groter

Monument verbouwen, herstellen of onderhouden

 • Samenvatting

  Voor veranderingen of onderhoud aan een monument hebt u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning hebt.

  Of u een vergunning moet aanvragen en bij wie, hangt af van het soort monument. Meestal moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

 • Wat moet ik doen?

  Vooroverleg

  Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

  Aanvragen vergunning

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Aanvragen archeologische monumentenvergunning

  • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. U stuurt hiervoor een mail met relevante bijlagen (tekeningen, werkomschrijving etc.) naar de adviseur archeologie. Zie voor de gegevens onder contact.
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is hiervoor de bevoegde instantie en maakt na aanlevering van de documenten via de gemeente een ontwerpbesluit op uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven.
  • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht van de Rijksdienst of u de vergunning krijgt.
  • Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u - als u een zienswijze hebt ingediend - beroep indienen bij de rechtbank.

  Vooroverleg

  Neem vóórdat u de vergunning aanvraagt, contact op met de gemeente. In een vooroverleg kunt u uitleggen wat u wilt doen. De gemeente kan dan meteen zeggen of dit mogelijk is. Zo voorkomt u dat u een aanvraag indient die later wordt afgewezen.

  Aanvragen vergunning

  Via Omgevingsloket online kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag meteen digitaal indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. Bedrijven kunnen de aanvraag alleen digitaal doen. Gebruik hiervoor eHerkenning.

  Aanvragen omgevingsvergunning gemeentelijk of provinciaal monument

  • Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Stuur het aanvraagformulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Aanvragen omgevingsvergunning rijksmonument

  • Vul het aanvraagformulier volledig in.
  • Stuur het formulier met de gevraagde documenten naar de gemeente.
  • U krijgt een ontvangstbevestiging.
  • De gemeente maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven.
  • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.

  Aanvragen archeologische monumentenvergunning

  • U vraagt de vergunning aan bij de gemeente.
  • De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt een ontwerpbesluit over uw aanvraag. Iedereen kan binnen 6 weken zijn of haar mening (zienswijze) hierover geven.
  • Bent u het niet eens met het ontwerpbesluit? Geef dan in uw zienswijze aan waarom.
  • U ontvangt vanzelf bericht of u de vergunning krijgt.
  • Bent u het niet eens met het besluit, dan kunt u - als u een zienswijze hebt ingediend - beroep indienen bij de rechtbank.
 • Wat kost het?

  Er zijn kosten verbonden aan het verkrijgen van een vergunning, de zogenaamde leges. De leges staan vermeld in de Legesverordening (vul uw postcode en de zoekterm leges in), die jaarlijks wordt bijgesteld.

 • Hoe lang duurt het?

  Aanvraag vergunning gemeentelijk of provinciaal monument

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

  Aanvraag vergunning rijksmonumenten

  Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

  Vraagt de gemeente advies aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed? Dan ontvangt u binnen 26 weken bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn met 6 weken verlengen.

  Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

  Aanvragen archeologische monumentenvergunning

  Binnen enkele weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt.

  Bent u het niet eens met de beslissing? Dan kunt u beroep indienen bij de rechtbank. Dit kan alleen als u ook een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend.

 • Wat heb ik nodig?

  • aanvraagformulier
  • situatietekeningen (schaal 1:1000)
  • een plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100)
  • alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100)
  • werkbeschrijving van de bestaande en nieuwe situatie
  • detailbeschrijving van het monument waaraan de werkzaamheden uitgevoerd worden
  • aanvraagformulier
  • situatietekeningen (schaal 1:1000)
  • een plattegrond van iedere bouwlaag met maten en de bestemming van de ruimte (schaal 1:100)
  • alle gevelaanzichten en relevante doorsneden (schaal 1:100)
  • werkbeschrijving van de bestaande en nieuwe situatie
  • detailbeschrijving van het monument waaraan de werkzaamheden uitgevoerd worden
  • foto's van de bestaande situatie
 • Extra informatie

  Vaak hebt u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan archeologische en gebouwde monumenten (zowel voor de binnen- als de buitenkant). Gebouwde monumenten zijn gebouwen, parken of standbeelden die als monument aangewezen zijn door Rijk, provincie of gemeente.
  Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan een archeologisch rijksmonument? Dan hebt u een archeologische monumentenvergunning nodig.
  Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan rijksmonumenten (gebouwd) en gemeentelijke of provinciale monumenten (gebouwd en archeologisch)? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

  • slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van (een deel) van het monument;
  • herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht.

  Geen vergunning nodig

  U hebt géén vergunning nodig voor normaal onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is. U hebt ook géén vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen (door soortgelijke). Dit geldt voor rijksmonumenten en provinciale of gemeentelijke monumenten.

  Wel vergunning nodig

  U hebt voor het vervangen van enkelglas door dubbelglas wel een vergunning nodig.

  Vaak hebt u een vergunning nodig voor veranderingen of onderhoud aan archeologische en gebouwde monumenten. Gebouwde monumenten zijn gebouwen, parken of standbeelden die als monument aangewezen zijn door Rijk, provincie of gemeente.

  Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan een archeologisch rijksmonument? Dan hebt u een archeologische monumentenvergunning nodig.

  Wilt u werkzaamheden uitvoeren aan rijksmonumenten (gebouwd) en gemeentelijke of provinciale monumenten (gebouwd en archeologisch)? Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de volgende werkzaamheden:

  • slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van (een deel) van het monument
  • herstellen of (laten) gebruiken van het monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

  Geen vergunning nodig

  U hebt géén vergunning nodig voor normaal onderhoud aan de buitenkant van rijksmonumenten. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is.

  U hebt ook géén vergunning nodig als de monumentale waarde niet lager wordt door de werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen. Dit geldt voor rijksmonumenten en provinciale of gemeentelijke monumenten.

 • Tips

  Beschermde stads- en dorpgezichten

  De bescherming van stads- en dorpgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wabo. In dit plan wordt rekening gehouden met de vastgestelde cultuurhistorische waarden van het gezicht. Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten. Ook vallen zaken als wegen, water en groen onder de bescherming van stads- en dorpsbezichten.

  Let op!

  Houd er rekening mee dat u als eigenaar niet zomaar alles aan uw monument kunt veranderen.
  Informatie over de aanschaf, restauratie en het behoud van rijksmonumenten vindt u in de Kennisbank van monumenten.nl

  Beschermde stads- en dorpgezichten

  De bescherming van stads- en dorpgezichten is geregeld in het bestemmingsplan en de Wabo. In dit plan wordt rekening gehouden met de vastgestelde cultuurhistorische waarden van het gezicht. Voor panden binnen het beschermd stads- of dorpsgezicht gelden andere regels voor vergunningsvrij bouwen. Dit geldt zowel voor monumenten als niet-monumenten.

  Let op!

  Houd er rekening mee dat u als eigenaar niet zomaar alles aan uw monument kunt veranderen.

  Informatie over de aanschaf, restauratie en het behoud van rijksmonumenten vindt u in de Kennisbank van monumenten.nl.

 • Contact

  Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met Fred Coolen, beleidsmedewerker monumenten. Zijn rechtstreekse telefoonnummer is 088 - 432 72 98. U kunt ook e-mailen naar f.coolen@drutenwijchen.nl.