Pagina opties

Groter

Omgevingsvergunning, vooroverleg

 • Samenvatting

  Bent u van plan om te gaan (ver)bouwen? Kan dat niet vergunningsvrij, dan is het misschien verstandig om voor de omgevingsvergunning eerst een verzoek om vooroverleg te doen. Vooroverleg is een schriftelijke service van de gemeente om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. Tijdens de behandeling van uw verzoek om vooroverleg gaat de gemeente na of uw plannen kans van slagen hebben. Tevens kunt u eventuele aanpassingen in uw plannen nog verwerken. Hierbij gelden geen wettelijke termijnen.

 • Wat moet ik doen?

  Wanneer u een aanvraag tot vooroverleg wil indienen, dan kunt u hiervoor terecht bij www.omgevingsloket.nl. Gebruik hiervoor uw DigiD inlogcode. Bedrijven gebruiken eHerkenning. Let op: U dient bij referentiecode "vooroverleg" in te vullen, zie bijgaande korte instructie voor verdere uitleg.

  Met onderstaande checklisten kunt u controleren of u aan de  indieningsvereisten voor het vooroverleg voldoet:

 • Wat kost het?

  De kosten van vooroverleg zijn voor 2019 €108,75.

  Wanneer u besluit het bouwplan door te zetten naar een formele omgevingsvergunning, betaalt u tijdens de behandeling daarvan geen welstandsleges. U vindt de kosten voor de activiteiten voor een omgevingsvergunning in de gemeentelijke legesverordening (vul uw postcode en de zoekterm leges in). Deze wordt jaarlijks geactualiseerd.

 • Hoe lang duurt het?

  Nadat een schriftelijk verzoek om vooroverleg positief is afgerond ontvangt u hierover een brief. In deze brief nodigen wij u uit een formele omgevingsvergunning in te dienen (met de bijbehorende activiteiten, die aangevraagd moeten worden).

  Termijnen

  Voor uw verzoek houdt de gemeente een termijn van orde aan van vijf weken. Het streven is om u binnen deze termijn te berichten of de gemeente aan uw verzoek mee kan werken. Het kan voorkomen dat wij voor uw plan de termijn met enkele weken moeten overschrijden. Hiervan wordt u op de hoogte gebracht.

 • Extra informatie

  Bij een schriftelijk verzoek om vooroverleg beoordeelt de gemeente of het plan past binnen het bestemmingsplan. Zo niet dan wordt nagegaan of daarvan afwijken mogelijk is. Is dit mogelijk dan wordt het plan (eventueel) ook voorgelegd aan de dorpsbouwmeester (Welstand).

  Wilt u zelf al nagaan wat er daarvoor op uw perceel geldt kijk dan in de nota ruimtelijke kwaliteit. Na klikken opent zich een website waarin u op uw adres kunt zoeken en vinden welke regels gelden.

  Verder gaat de gemeente voor u na of er nu al aanvullende eisen worden gesteld door onder andere de brandweer / milieu / archeologie / bodem / openbare werken. Wordt uw plan tussentijds aangepast (door negatief advies planologie of welstand), dan wordt het nogmaals getoetst aan het bestemmingsplan.

 • Tips

  Denk ook aan:

  • Inrichting parkeervoorzieningen.
  • Bij nieuwbouw van een woning/bedrijfsgebouw een monster van gevel- en dakbekleding.
  • Overleg met de buren?
  • Wordt er op andermans grond gebouwd en is hiervoor toestemming gevraagd aan de eigenaar?
  • Welke activiteiten zijn er nog meer nodig bij de aanvraag om omgevingsvergunning? (bijvoorbeeld  slopen/monumenten/kappen/inrit/etcetera
 • Contact

  Bekijk hier de contactgegevens van de medewerkers van het team vergunningverlening.