Pagina opties

Groter

Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Op deze pagina lees je steeds de laatste stand van zaken over het project Tussen Kasteel en Wijchens Meer. We vertellen je onder andere:

 • Wat houdt dit project in?
 • Wie gaat het gebied ontwikkelen?
 • Hoe worden inwoners betrokken?
 • Hoe gaat de besluitvorming over het bestemmingsplan?
 • Hoe blijf je op de hoogte?

Wat is Tussen Kasteel en Wijchens Meer?

Het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens Meer’ gaat over de inrichting van het gebied tussen de twee parels van Wijchen: Het Kasteel van Wijchen en het Wijchens Meer. We zorgen ervoor dat dit gebied goed is ingericht voor de toekomst. We maken een verbinding tussen de geschiedenis van Wijchen en het bloeiende centrum. Daarmee maken we de mooiste plek van Wijchen nog mooier. Dit doen we samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. De gemeente Wijchen coördineert het unieke project. De verwachting is dat de eerste werkzaamheden eind 2020 of begin 2021 starten.

Wie gaat het gebied ontwikkelen?

De gemeente selecteert de marktpartij die het gebied gaat ontwikkelen, met behulp van een tender. Een tender is een manier om via een aantal vooraf afgesproken stappen een contract te sluiten. In de tender doorlopen we een aantal selectiefases.

De gemeente Wijchen heeft in de eerste fase intensieve gesprekken gevoerd met belanghebbenden, bedrijven, grondeigenaren, inwoners en andere partijen. Daarbij werden ideeën opgehaald en is onderzoek gedaan. Aan de hand daarvan heeft de gemeente vervolgens een aanmeldingsleidraad en een gunningsleidraad ontwikkeld, met daarin de ambities en eisen. Daarin zijn ideeën van inwoners en ondernemers meegenomen in de vorm van de ambitiepijlers.

Daarna wordt aan de marktpartijen gevraagd of en hoe zij deze gebiedsontwikkeling willen realiseren. In een aantal stappen wordt de meest geschikte ontwikkelaar geselecteerd.

In juni 2019 zijn na een volgende stap in de selectieprocedure drie marktpartijen geselecteerd: de consortia Dura Vermeer, Synchroon & Trebbe en Team Ter Steege. Zij worden uitgenodigd om de zogenaamde dialoogfase in te gaan. Wethouder Geert Gerrits is enthousiast: “Uit de aangeleverde visies blijkt dat we drie prima partijen aan boord hebben met veel ervaring, kennis en creativiteit. Maar nog belangrijker: met het juiste gevoel voor wat het centrum van Wijchen zo bijzonder maakt.” Bij het beoordelen van de visies is in de eerste plaats gekeken hoe de partijen onze parels het Kasteel en het Wijchens Meer willen betrekken bij het ontwikkelgebied. Ook vroegen we de consortia hoe zij gaan samenwerken met lokale ondernemers en is gevraagd om kansen en risico’s in beeld te brengen. “De visies van de drie geselecteerde partijen sluiten het beste aan bij onze ambities en uitgangspunten voor dit historische stukje centrum.”

Uiteindelijk blijft er één winnende partij over die de ontwikkeling van het gebied tussen het Kasteel en het Wijchens Meer voor haar rekening gaat nemen. Met die partij sluit de gemeente een contract. Daarna werkt de ontwikkelaar het plan verder uit. De planning is om het plan in 2020 af te ronden. Daarna gaan we samen met deze partij over tot de uitvoering van het plan.

Hoe worden inwoners betrokken?

De gemeenteraad hecht grote waarde aan een grote betrokkenheid van de inwoners van Wijchen; met name omwonenden en lokale stakeholders. Zij worden in verschillende fases betrokken. Specifiek voor dit project is daarnaast een klankbordgroep geformeerd waar inwoners van Wijchens zitting in hebben.

De belangstelling voor dit project, zowel politiek als vanuit de inwoners, is groot. Zowel de sessies over de ambitiepijlers in 2018 als de informatieavonden over het bestemmingsplan in het voorjaar van 2019 werden druk bezocht. Ook in de volgende fases worden alle inwoners van Wijchen betrokken. Houd hiervoor de gemeentepagina in de Wegwijs en onze Facebookpagina in de gaten.

Hoe gaat de besluitvorming over het bestemmingsplan?

Het globale bestemmingsplan voor Tussen Kasteel en Wijchens Meer lag in mei en juni ter inzage. Bij een globaal bestemmingsplan weten we precies wélke gebieden we gaan invullen. Maar we hebben nog niet in detail afgesproken hoe die invulling eruit gaat zien. Dit bestemmingsplan is daarom een verzameling van kaders die bepalen wat wel en niet mag in het projectgebied. Bijvoorbeeld: hoeveel m2 woningen er maximaal mogen komen, of hoe hoog bebouwing mag worden. Deze kaders hebben we onder andere met inwoners en ondernemers opgesteld, op basis van de ambitiesessies.

Met een bestemmingsplan op hoofdlijnen kunnen omwonenden al voordat de keuze voor één ontwikkelaar gemaakt wordt, formeel een zienswijze indienen over de kaders waarbinnen het winnende plan moet passen. Tegelijk laten we nog wel ruimte voor creatieve ideeën en innovatie.

De termijn voor het indienen van zienswijzen is inmiddels gesloten.

Besluitvorming

 • Begin september heeft de gemeenteraad het globale bestemmingsplan inclusief een nota over de ingediende zienswijzen en een voorstel voor wijzigingen aan het ontwerp bestemmingsplan ontvangen.
 • Dinsdag 24 september, 19.00 uur: Informatiebijeenkomst (locatie: ’t Mozaïek). Toelichting op het bestemmingsplan. Iedereen kan vragen stellen over het plan. Als u hierbij aanwezig wilt zijn, geef het door aan de griffie (via griffie@wijchen.nl of 088 432 72 03).
 • Dinsdag 1 oktober, 19.00 uur: Inspraakbijeenkomst (locatie: ’t Mozaïek).
 • Maandag 7 oktober, 19.30 uur: Commissievergadering (locatie: ’t Mozaïek). De gemeenteraad gaat met elkaar in discussie. Dit is een openbare bijeenkomst.
 • Dinsdag 29 oktober, 20.00 uur, Raadsvergadering (locatie: ’t Mozaïek)

Inwoners van Wijchen die een zienswijze hebben ingediend, die niet is overgenomen door de gemeenteraad, kunnen na de vaststelling door de gemeenteraad beroep aantekenen bij de Raad van State. Die weegt zorgvuldig het belang van het bezwaar af.

De Raad van State neemt een beroep alleen in behandeling als de persoon of organisatie die beroep aantekent een “onderscheidend” belang heeft dat door het nieuwe bestemmingsplan wordt geraakt. Dat is bijvoorbeeld een omwonende die minder woongenot heeft door de nieuwe plannen. Of een natuurvereniging die ziet dat de nieuwe plannen schade toebrengen aan de natuur die zij beschermen.

Hoe blijf ik op de hoogte?

Er zijn verschillende manieren om op de hoogte te blijven van Tussen Kasteel en Wijchens Meer:

 • Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen aan tkwm@wijchen.nl
 • Bekijk het Vraag & Antwoord document op deze pagina, dat wordt steeds vernieuwd
 • Bekijk de Facebookpagina van Tussen Kasteel en Wijchens Meer
 • Bekijk de vlogs over Tussen Kasteel en Wijchens Meer op het YouTube kanaal van de gemeente Wijchen
 • Heeft u een vraag? Stuur dan een e-mail aan tkwm@wijchen.nl
 • Voor persvragen kun je contact opnemen met persdesk@drutenwijchen.nl
 • Voor een vraag aan de klankbordgroep kunt u een mail sturen aan klankbordtkwm@wijchen.nl onder vermelding van ‘bericht aan klankbordgroep’
 • Onderaan deze pagina vind je meer informatie over Tussen Kasteel en Wijchens Meer

Vraag & Antwoord

Persberichten

Documenten 

Nieuwsbrieven