Lees pagina voor

Kinderopvang controle

Kinderopvang is een belangrijke voorziening in onze gemeente. Vele kinderen van 0 tot 12 jaar maken er gebruik van. De gemeente vindt het belangrijk dat:

Regels controleren

Om de kwaliteit van kinderopvang te bewaken, zijn er regels. De gemeente controleert of houders van een voorziening voor kinderopvang de regels naleven. Een toezichthouder van de GGD voert hiervoor inspecties uit in opdracht van de gemeente. Jaarlijks onderzoekt de toezichthouder de kinderdagverblijven, de peuteropvang, de buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Elk jaar controleert de GGD gastouders steekproefsgewijs.

Wat kunt u doen?

Word lid van de oudercommissie
Betrokkenheid van u als ouder bij de opvang van uw kinderen is heel belangrijk voor goede kinderopvang. Elk kindercentrum en gastouderbureau is wettelijk verplicht een oudercommissie in te stellen. 

De oudercommissie geeft advies over de kwaliteit van de kinderopvang. Dit kan bijvoorbeeld advies zijn over:

Gaat uw kind naar de kinderopvang en bent u geïnteresseerd in de oudercommissie? Vraag om informatie bij de opvang van uw kind. Zij kunnen u alles vertellen over hun oudercommissie. U kunt ook terecht voor informatie op de website van BOinK (Deze link gaat naar een externe website).

Klacht over kinderopvang

Heeft u een klacht of zit u ergens mee? Bespreek dit dan eerst met de pedagogisch medewerker, die verantwoordelijk is voor uw kind. Komt u er samen toch niet uit, breng dan de leidinggevende of de directie van de kinderopvang op de hoogte.

Veel ouders vinden het lastig om die kritiek te uiten omdat zij vrezen dat dit gevolgen kan hebben voor de opvang van hun kind. Een verkeerde gedachte, want het geven van feedback pakt vaak positief uit. Als kinderopvangorganisaties weten dat ouders iets vervelend vinden, kunnen zij er iets aan doen. Vraag naar de interne klachtenregeling van de kinderopvangorganisatie. Ga het gesprek aan en zorg dat u het schriftelijk vast legt.

Krijgt u binnen 4 weken geen reactie, of wordt uw klacht niet serieus genomen of komt u er samen niet uit? Schakel dan het Klachtenloket Kinderopvang in. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wilt u geen gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang? Dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. U kunt binnen 3 maanden uw klacht indienen bij de Geschillencommissie (Deze link gaat naar een externe website). Alle kinderopvangorganisaties zijn vanaf 1 januari 2016 verplicht aangesloten bij deze commissie.

Informatie via Geschillencommissie

Bij de Geschillencommissie Kinderopvang kunt u de volgende informatie krijgen:

Meer informatie

Toezicht en handhaving kwaliteit kinderopvang

Houders van een kindercentrum, gastouderbureau of gastouders moeten voldoen aan de eisen voor kwaliteit volgens de Wet kinderopvang. De GGD Gelderland-Zuid houdt toezicht op de kwaliteit door het houden van inspecties. Op de website van de GGD Gelderland-Zuid (Deze link gaat naar een externe website) vindt u meer informatie over inspecties van kindercentra.

Houdt een kinderopvang zich niet aan de gestelde eisen en regels? Dan kan het college van Burgemeester en wethouders actie ondernemen door het herstellen of bestraffen van de overtreding(en). De stappen die het college kan nemen, staan beschreven in de Beleidsregels Handhaving kinderopvang gemeente Wijchen.

Landelijk Register Kinderopvang

In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) (Deze link gaat naar een externe website) vindt u de gegevens van alle geregistreerde organisaties in de kinderopvang. Hier vindt u ook het registratienummer van elke organisatie. Dit nummer heeft u nodig als u kinderopvangtoeslag aanvraagt.

In het LRK vindt u ook van elk kindercentrum het laatste inspectierapport van de toezichthouder. Het rapport kunt u ook altijd inzien bij de organisatie zelf.