Het Wijchens Meer bestaat uit vier delen. Voor het opknappen van de oevers is in 2007 een meerjarenplan opgesteld. In 2012 heeft de gemeente de oevers bij de Blauwe Hof en Aalsburg en van Zevendreef tot De Weertjes opgeknapt. In 2016 is het deel ter hoogte van het Oosterpark, Hoogmeer en De Ververt opgeknapt.

Op 11 oktober 2021 startte de gemeente met het opknappen van de volgende oever. Het gaat om de zuidelijke oever van het Wijchens meer ter hoogte van de wijk Diepvoorde. De noordelijke oever van dit deel neemt de gemeente mee in de plannen voor het project ‘Tussen Kasteel en Wijchens meer’.

Definitief bomenplan Renovatie oevers Wijchens meer

Begin december is het bomenplan voor het Wijchens meer bij de wijk Diepvoorde gerepresenteerd. Het gaat hierbij om de zuidelijke oevers. Hierop hebben bewoners kunnen reageren. Er zijn een paar reacties binnengekomen die we hebben verwerkt in het bomenplan. Het bomenplan is daarmee definitief geworden.

We willen begin volgend jaar de bomen planten.

Hoe kunt u reageren op het bomenplan?

Heeft u vragen of opmerkingen over het bomenplan. Wij horen het graag. Aan bewoners de vraag om voor maandag 20 december 2021 te reageren. U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 432 72 12 of mailen naar: m.de.kraker@drutenwijchen.nl.

Definitief plan

In mei hebben bewoners het voorlopige plan voor de opknappen van de oever kunnen bekijken. Door de vragen en opmerkingen die zijn binnengekomen hebben we het voorlopige plan aangepast. Er is een nieuwe indeling gemaakt van de hondenuitlaatplaats en het losloopveld. In het najaar zijn de werkzaamheden aan de oevers klaar. Daarna passen we de hondenuitlaatplaats aan.

Alle vragen en opmerkingen die we hebben ontvangen en de antwoorden daarop staan onderaan deze pagina.

Heeft u vragen of opmerkingen?

Wij horen dat graag. U kunt ons bellen op telefoonnummer 088 432 72 12 of mailen: m.de.kraker@drutenwijchen.nl.

 

Vragen en opmerkingen over het voorlopige plan

Er zijn veel vragen gesteld en opmerkingen gemaakt over de hondenuitlaatplaats en het losloopveld. 

Omwonenden krijgen van de gemeente een aparte brief met informatie over de hondenuitlaatplaats en losloopveld.

Er worden in het plan geen “visstekken” aangelegd. Kunnen hier ook visstekken aangelegd worden? 

Aan de noordzijde komen visstoepen. Dit nemen we mee in het project 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'. Aan de zuidzijde is er geen visstoep of visstek geplant. We gaan op verzoek een visstek plaatsen in overleg met de hengelsportvereniging.

Er staan in dit deel 2 palen met bord eraan waarop staat waar je een vergunning kan krijgen. Dit is verouderd. Daarom het verzoek om deze palen met bord te verwijderen.

Dit geven we door aan de wijkbeheerder, die pakt dit op.

Bij wijk Hoogmeer is een vissteiger(s) aangelegd. Verzoek om minimaal 1 steiger bij de brug van de Balgoijse weg te plaatsen voor mensen die mindervalide zijn, deze kunnen gebruiken. Ook hebben we elk jaar vislessen voor de basisscholen en worden daar de praktijklessen gehouden.  

We nemen in dit project een visstek op. We nemen in dit project een visstek op. Aan de noordzijde komen visstoepen. Dit nemen we mee in het project 'Tussen Kasteel en Wijchens Meer'. Aan de zuidzijde is er geen visstoep of visstek geplant. We gaan op verzoek een visstek plaatsen in overleg met de hengelsportvereniging

Bij de HUP Diepvoorde staat een zieke boom met zwam. Deze staat niet op de lijst met te rooien bomen. Moet deze niet eerder gerooid worden?  

Deze boom kan nu nog blijven staan. We nemen het rooien van deze boom mee in dit plan.

Zou er misschien een klein stukje groen (struiken) kunnen verdwijnen voor een mooier zicht op het Wijchens meer. De hoeveelheid struiken die daar nu staan verbergen helaas het uitzicht (nabij de Zuiderdreef).   

De stroken groen langs het Wijchens meer worden duurzaam en natuurlijk onderhouden. We rooien geen bestaand groen voor een mooier uitzicht.

Het bosplantsoen vak naast het fietspad bij de Zuiderdreef meenemen bij het renovatieplan. Deze opschonen en wat beplanting aanvullen. Bewoners willen ook nog wat bomen daar als vervanging voor de gekapte bomen.  

Deze beplanting staat in het plan. Wij nodigen de bewoners uit om mee te denken over nieuwe bomen voor dit plan. Dit doen we nadat we de oevers hebben opgeknapt, in het najaar of voorjaar.

Aan de westzijde van de oever zijn in het verleden al meerdere bomen gekapt. Ook is wordt gesproken over het kappen van een grote boom daar. Graag zien wij dat er juist op dit deel van het plan weer een aantal nieuwe bomen worden aangeplant. Natuurlijk denken wij hier graag in mee.   

Wij nodigen de bewoners uit om mee te denken over nieuwe bomen voor dit plan. Dit doen we nadat we de oevers hebben opgeknapt, in het najaar of voorjaar. We hopen dan met bewoners weer een ronde langs de oevers maken.

De hondenuitlaatplaats. Een goede beweging om de losloopweide te verplaatsen naar het oosten. Maar in de plannen lijkt het alsof het poepveldje ook omringt wordt door een hek. Dit lijkt ons niet wenselijk. Dit omdat het verleden leert dat de losloopkooi vaak wordt gebruikt als ontmoetingsplek/hangplek en dat samen gaat met overlast. Voorstel is om het poepveldje zoveel mogelijk open te houden. Zodat het wordt gebruikt als wandelpad in plaats van hangplek.     

We geven uw opmerkingen door. In het beleid staat omschreven dat hondenuitlaatplaatsen en losloopweiden een hek van 1 m hoog moeten hebben.

Voorstel is om de bestaande haag aan de zuidzijde, naast de woonpercelen, te behouden. Dit geeft een mooie, natuurlijke en groene overgang/afscheiding tussen het (nieuwe) poepveldje en de tuinen ernaast. Als onderhoud een probleem zijn, dan zijn wij met de buren bereid om hieraan mee te helpen. Over de invulling denken wij dan ook hier graag mee.  

Om de hondenuitlaatplaats die blijft liggen komt een nieuwe haag. Deze wordt onderhouden. We halen de haag die nu dicht bij de huizen staat weg. Dit om het splitsen van het groen te voorkomen. In deze groene strook komt nieuwe beplanting.

De grote wilg boom 188 lijkt te worden gekapt maar op het ontwerp staat deze boom nog wel getekend. Aangegeven is dat de kroon zwak is en deze boom gekapt zal worden. Is de kroon wel zo slecht dat de boom moet worden gekapt, of kan snoeien nog helpen?   

Het klopt: de boom staat fout in het ontwerp. Deze boom is inderdaad slecht. Hij heeft dode takken en een zwam in de stamvoet. Daarom willen we geen risico's nemen en deze boom rooien. In overleg met bewoners bespreken we later of hier een vervangende boom komt.

In het westelijke deel van het plan staat nog een boom op de tekening. Deze is niet meer aanwezig. Samen met de nog te kappen bomen zijn er ongeveer tien bomen in dit gedeelte van het plan verdwenen. Hieronder een aantal hele grote bomen. Is het een idee om een groep bomen aan te planten rond het begin van het Meester Janssen pad bij boom 188.        

Wij nodigen de bewoners uit om mee te denken over nieuwe bomen voor dit plan. Dit doen we nadat we de oevers hebben opgeknapt, in het najaar of voorjaar. We hopen dan met bewoners weer een ronde langs de oevers maken.

Enkele bomen staan er niet meer dit graag aanpassen in het plan. 

Dit is aangepast.

Hondenuitlaatplaatsen. Ik wil graag kenbaar maken dat ik het persoonlijk onwenselijk vind dat het bestaande gebied zodanig wordt ingericht dat het afsluitbaar wordt. Er ontstaan dan onnodig twee losloop velden.    

In het beleid staat omschreven dat beide hondenuitlaatplaatsen en losloopweiden een hek moeten hebben.

De haag langs het pad langs het meer mag van mij helemaal weg of vervangen worden door een hekwerk zodat daar minder onderhoud nodig is.   

Deze haag gaat weg. Er komt een nieuwe haag rond de hondenuitlaatplaats die blijft en het nieuwe losloopveld.

Ik hoop dat de heg aan de zijde van de huizen blijft bestaan.

Om de hondenuitlaatplaats die blijft liggen komt een nieuwe haag. Deze gaan wij onderhouden. We halen de bestaande haag die dicht op de huizen staat weg. Dit doen we om het splitsen van het groen te voorkomen. In deze groene strook komt nieuwe beplanting.

De nieuwe geplande beplanting 1 t/m 4 zijn niet gewenst. Deze graag ook verplaatsen naar het westen!    

We zijn met de bewoners in overleg gegaan. Wij hebben dit aangepast in het plan.

Het talud in het losloopveld lijkt me niet echt handig voor het onderhoud. Misschien kan het plan hier nog wat aangepast worden. Ook ligt het gedeelte wat het dichtst bij het bestaande losloop veld ligt erg laag. In de winter bij nat weer staat het water op het gras. Het lijkt me goed dat dit wordt opgehoogd voor dat het losloopveld wordt aangelegd.  

We nemen dit mee in de plannen. De vrijkomende grond verdelen we zo goed mogelijk over het gebied zodat het een natuurlijk karakter krijgt. We houden rekening met wateroverlast.

Er is al veel en uitgebreid geschreven over de HUP en het verplaatsen daarvan geeft een bewoner aan. Sommige bewoners willen hier graag antwoord op omdat dit meegenomen zou worden in de plannen voor het opknappen van de oevers.  

Dit is aangepast in het definitief ontwerp.

Zoals te zien in het ontwerpplan gaat het bestaande hondenveld verdwijnen. Deze is vijftig meter oostelijk verplaatst. Genoemd A. Maar achter genoemde tuinen staat een nieuwe honden-uitlaatplaats ingetekend genoemd als B (bestaande hondenuitlaatplaats).   Waarom twee hondenvelden zo dicht bij elkaar. Het nieuwe veld genoemd A is toch ruim voldoende. Daarom zal de bestaande overlast onder B genoemd toch zijn opgelost.       

De bestaande hondenuitlaatplaats blijft bestaan (B). Dit is het deel langs het verharde pad. Het honden losloopveld verplaatsen we naar locatie A. Deze verschillen van functie. We hebben door de opmerkingen die zijn binnengekomen de aanpassingen aan de hondenuitlaatplaats en het losloopveld in de nieuwe definitieve tekeningen gezet.

Tegen de nieuw ingetekende beplanting 2 meter en hoger achter de bestaande hondenuitlaatplaats maken wij ernstig bezwaar. Mijn vrije uitzicht op het Wijchens Meer wordt minder. In de nieuwe situatie zouden wij daarin gehinderd worden. Wij vragen U dan ook om deze beplanting niet toe te passen en te verwijderen in het ontwerp.    

We zijn met de bewoners in overleg gegaan. Wij hebben dit aangepast in het plan. De groenzone langs het Wijchens meer gaan we duurzaam en natuurlijk onderhouden.

Wij zijn behoorlijk geschrokken van het renovatieplan. In de vakken 1 tot en met 5 zijn hoge struiken bedacht waardoor ons uitzicht weg zal zijn. Dat is een aantasting van ons woonplezier. Met deze reactie bezwaar maken tegen deze onderdelen van het renovatieplan maken. Wij willen graag met u in gesprek over andere oplossingen.

We zijn met de bewoners in overleg gegaan. Wij hebben dit aangepast in het plan. De groenzone langs het Wijchens meer gaan we duurzaam en natuurlijk onderhouden.

Ik zie geen lichtmast ingetekend achter 1149. Wordt deze verwijderd?       

Deze verwijderen we niet. Binnen dit plan doen we niks met de lichtmasten.

Achter 1147 en 1149 staat aanbrengen laag struweel ingetekend: kunnen wij dan nog bij ons schuurtje/schutting achterzijde. Als we bij onze afrastering kunnen komen dan zou voor mij het groen ook nog wel uitgebreid mogen worden.

De beplanting gaan we achter de schutting/muur planten. De toegangen houden we vrij. We houden 2 meter afstand tot de muur bij het aanplanten van het plantsoen (rand vak).

Achter ons huis staat een enorme wilde hulst, die staat niet op tekening maar ik zou graag zien dat deze ook gekapt wordt. De wortels lopen door tot in onze tuin en veel zaailingen. Met Jan Jansen weleens besproken maar die vond hem wel mooi. Ook staat er een lelijke wilde hulst bij 1135, niet echt passend bij dit plan.

Als deze gezond zijn blijven deze staan. Dit is duurzaam.

Hoe wordt er omgegaan met de bestrating in het plan, veel paden hebben scheuren door bomen, barsten in asfalt, zo ook het pad achter ons huis.    

De bestrating valt buiten dit plan. Dit pakken we apart op de komende jaren. 

Het lijkt erop dat er niets gedaan wordt aan het bestaand stuk groen aan de Zuiderdreef. Grenzend aan fiets- en voetpad en 1133. Dit is echt geen visitekaartje voor de wijk! Veel wildgroei o.a. bramen, vlierbes en rotzooi.    

Klopt, dit valt buiten het plan. We geven dit door aan de wijkbeheerder die het groen onderhoud.

Wordt het voet- fietspad hier opgeknapt. Het heeft veel kuilen, diepe plassen bij regenval.  

Dit fiets- voetpad valt buiten het werk. We geven dit door aan de wegbeheerder.

Het poeltje achter 2816 was ooit supermooi en af en toe zien we nog wel dat het wordt schoongemaakt. Maar de bomen en vele struiken ontnemen het zicht, te veel schaduw en vaak gewoon een stinkplas.

Deze poel maken we schoon. De beplanting snoeien we en als het nodig is rooien we de beplanting. Dit doen we onder toezicht van een ecoloog.

Bij vak 5 en 6 zie ik een toekomstig losloopveld ingetekend. Ik ben daar niet erg blij mee als ook de HUP en speelweide voor honden blijft bestaan. Ik heb al veel meldingen gedaan van loslopende honden, poep en bijtincidenten in dit gebied (vlak bij speeltuin). Ik stel vast dat veel hondeneigenaren uit de kleine straatjes in Diepvoorde met honden naar de HUP komen maar ze al eerder loslaten. Die HUP is een wijkvoorziening dus het was beter geweest als die meer centraal t.o.v. het verzorgingsgebied zou liggen. Bijvoorbeeld nabij het Trapveld en niet zo dicht achter de huizen en langs een speelplaats. Erg jammer dat er na al die jaren van protesten dus nog steeds niets mee is gedaan.     

Bij de speelplek planten we een losse haag van gesloten heesters gesloten die ca. 60 cm hoog worden. Om te voorkomen dat honden die naar de hondenspeelweide lopen de speelplek op rennen. Deze haag nemen we mee met de aanplant van de hagen rond de hondenuitlaatplaats en losloopweide.

Als bewoner heb ik veel overlast van de bomen achter en voor het huis. Wil graag vragen om hier geen bomen meer bij te plaatsen! Ook het nieuwe plant vak 13 aan het einde van haar straat graag niet aanleggen. Onderhoud is vaak slecht en er blijft veel afval in liggen. Ook wordt er veel afval bij gedumpt soms (ook achter het huis).

We zijn met de bewoners in overleg gegaan. Wij hebben dit aangepast in het plan.

Maken bezwaar tegen het nieuwe beplantingsvak 13 met bosplantsoen hoger dan 2 m. Het uitzicht op het meer vanuit huis wordt erg weg neemt. Ook kan dit problemen geven met kabels en leidingen die hier liggen. Graag overleg over de plasdrasberm om dit mondeling te bespreken. Dit is lijkt bij aanleg mooi maar na een tijd wordt het rommelig. 

We zijn met de bewoners in overleg gegaan. Wij hebben dit aangepast in het plan.

Verpoten oude knotwilgen. Eerdere pogingen zijn op een mislukking uitgelopen (bij de Ververt). Wij zien de noodzaak niet. Het feit dat ze dicht op de oever staan lijkt ons een minder goed reden.

De wilgen die we verplanten staan te dicht op de nieuwe oever of moeten weg omdat we de oeverlijn gaan verleggen. We hebben dit technisch gecontroleerd.  Door de resultaten uit het verleden hebben we besloten deze toch te verplanten. We hebben bij de eerdere fasen hier over het algemeen goede ervaringen mee. Mochten deze het niet redden dan vervangen we ze met jonge wilgen.

Vooroevers: Het advies is om de stortsteen onder het wateroppervlak te houden. Dan zijn ze niet geschikt voor ganzen om te broeden en dragen wel bij aan (onzichtbare) biodiversiteit.      

We letten hierop bij de aanleg. De vooroever die we aanleggen komen bij de aanleg ca. 5 cm boven het water uit en staan voor het grootste deel van het jaar onderwater liggen.  Door droogte, verlanding of de schommeling van het waterpeil kunnen deze soms meer boven het water uitkomen.  We zijn van plan om bij het Wijchens meer tussen de Zuiderdreef en de Westerdreef de plasdras oevers met vooroever te herstellen. Deze liggen er nu 10 jaar. We gaan deze snoeien en de oevers gaan we herstellen.. We letten hierbij op de hoogte van de vooroevers.

Wat ook een belangrijke bijdrage kan leveren aan de biodiversiteit is het afzinken van bomen in het meer. Compleet met alle takken. Daarmee wordt een mini-ecosysteem gerealiseerd waar jonge vissen en amfibieën een natuurlijke schuilplaats vinden. Ook goed voor de vissers. Rijkswaterstaat doet dit nu ook in de grote rivieren.

We gaan dit uitproberen op een of 2 plekken.

Zo veel mogelijk natuurlijke oevers met schuin talud is goed idee. Meer variatie aan oeverzones vergroot de biodiversiteit aanzienlijk. In die zin zien wij niet de noodzaak om de resterende steile oevers te verstevigen met Enka-matten.

We hebben dit laten onderzoeken. Werken met Enka-matten is een goede oplossing om steile oevers te beschermen tegen uitspoeling en verzakking. Deze passen we vooral toe op plekken waar we waardevolle bomen dicht bij de oever willen behouden en geen flauw talud aan kunnen leggen. Of waar een steil talud wenselijk is zoals bij de duikers. Ook moeten we rekening houden met de waterberging van het meer. Daarvoor willen we voorkomen dat steile oevers te veel verzakken. Op twee plekken hebben we een deel van de harde oevers aangepast naar natuurlijke oevers.

Uiteraard het kruidenrijk grasland graag Inzaaien met inheemse zaadmengsels die passen bij grondsoort en vochtigheidsgraad. Het maaibeheer uiteraard ook daarop aanpassen. Advies: niet alleen de strook tussen het (fiets-)pad en het meer zo inzaaien, doe ook enkele grote verhogingen tussen het pad en de woningen. Dan blijft er nog voldoende speelweide over en maak je een zichtbare overgang tussen het natuurlijke deel en het meer traditionele deel.

We gebruiken de inheemse zaadmengsels van Cruydt hoeck en passen ook het maaibeheer aan. Wij volgen hierbij het nieuwe 'Ecologische groenbeheerplan' van de gemeente Wijchen. Het plaatselijk inzaaien van stukken tussen het pad en de woningen nemen we mee (op afstand van de woningen). Dit kan alleen waarschijnlijk niet in dit werk.

Een extra poel in het westelijke gedeelte aanleggen is erg zinvol voor biodiversiteit. Bijvoorbeeld salamanders vragen om meerdere poelen op korte afstand van elkaar. De begroeiing rond de bestaande poel verwijderen is voor amfibieën inderdaad noodzakelijk. Die houden van zon in het water.

We hebben in overleg met de verenging natuur en milieu in Wijchen een plek  voor de extra poel vastgesteld. Dit staat in het plan. Inwoners kunnen reageren op de plek door te bellen of mailen.

Vraag: er komen geen nieuwe lichtpunten? De vele vleermuizensoorten die hier voorkomen houden daar niet van. Daar zou dan ook natuuronderzoek nodig zijn en een provinciale ontheffing. Dat moeten we ons besparen.       

Er komen geen nieuwe lichtpunten.