Lees pagina voor

Project Meanderende Maas

27 mei 2024

Besluiten vastgesteld – liggen ter inzage tot 4 juli 2024

Meanderende Maas is een project dat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith gaat versterken, de Maas aan Brabantse en Gelderse zijde meer ruimte gaat geven en dat het gebied ontwikkelt en versterkt. Dit is nodig om bewoners, bedrijven en infrastructuur te beschermen tegen overstromingen. Om de maatregelen uit het definitief ontwerp voor de dijkversterking, rivierverruiming en gebiedsontwikkeling uit te mogen voeren, is een aantal besluiten van diverse overheden nodig.

Ontwerpbesluiten ter inzage

De ontwerpbesluiten hebben vorig jaar ter inzage gelegen. Toen heeft iedereen de mogelijkheid gekregen om op de plannen te reageren door het indienen van een zienswijze. Daar is 121 keer gebruik van gemaakt. De zienswijzen gingen onder andere over thema’s als verkeersveiligheid, schade tijdens de werkzaamheden en andere vragen over individuele situaties. Op basis daarvan zijn de plannen voor een deel aangepast. De besluiten zijn nu vastgesteld en liggen van 23 mei tot en met 4 juli 2024 ter inzage. Daarmee zet project Meanderende Maas een belangrijke stap richting de start van de uitvoering eind 2024!

Graag zelf kijken?

Alle documenten en een toelichting op de procedure zijn te bekijken op Meanderendemaas.nl/terinzage (Deze link gaat naar een externe website). De besluiten zijn ook op afspraak digitaal in te zien op het kantoor van de bevoegde gezagen. Neem voor het maken van een afspraak contact op via info@meanderendemaas.nl.

Inloopbijeenkomsten

Wilt u graag meer toelichting op de vastgestelde besluiten of de wijzigingen in de plannen? Kom dan naar één van de inloopbijeenkomsten die wij organiseren op:

  • dinsdag 4 juni: Acropolis in Megen (Broeder Everardusplein 1)
  • donderdag 6 juni: Acropolis in Megen (Broeder Everardusplein 1)

Deze inloopbijeenkomsten vinden plaats van 16.00 tot 20.00 uur. U kunt gewoon binnenlopen. Aanmelden is niet nodig.

Beroepsprocedure

Van 23 mei tot en met 4 juli 2024 kunt u beroep instellen tegen de besluiten. Dit kan in eerste en enige instantie bij:

Raad van State
Afdeling Bestuursrechtspraak
Postbus 20019
2500 EA in Den Haag.

U vermeldt in uw beroepschrift uw naam en adres, tegen welk besluit het beroep wordt ingesteld en de gronden waarop het beroep berust.

Ook moet het beroepschrift ondertekend en gedagtekend zijn. U moet aangeven dat het beroep betrekking heeft op het “Gecoördineerde project Meanderende Maas”. U dient ook een kopie van het besluit waartegen beroep wordt ingesteld mee te sturen. Voor het indienen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. U kunt ook digitaal (met uw DigiD en elektronische handtekening) een beroep instellen via de site van het digitale loket Rechtspraak. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op de website Raadvanstate.nl (Deze link gaat naar een externe website).

Meanderende Maas

Project Meanderende Maas gaat de Brabantse Maasdijk van Ravenstein tot Lith versterken, de Maas aan Brabantse en Gelderse zijde meer ruimte geven en het gebied ontwikkelen en versterken. De dijkversterking en rivierverruiming is nodig om bewoners, bedrijven en infrastructuur te beschermen tegen overstromingen.

Meer informatie over het project

Op de website Meanderendemaas.nl (Deze link gaat naar een externe website) leest u alles over het project. Wilt u graag op de hoogte blijven? Op de website kunt u zich opgeven voor de digitale nieuwsbrief

Meer nieuws

Al het nieuws