Lees pagina voor

Over deze website

Dit is de officiële website van de gemeente Wijchen. 

Algoritmes en kunstmatige intelligentie

Algoritmes en AI zijn bijna niet meer weg te denken uit ons leven. Organisaties gebruiken ze in verschillende bedrijfsprocessen. Maar mensen gebruiken algoritmes ook volop in de privé sfeer, om hun leven makkelijker te maken. Bijvoorbeeld via apps die zij gebruiken. Vaak weten ze niet eens dat ze dit doen.

Wij volgen de ontwikkelingen over algoritmes en AI. Deze brengen risico's met zich mee. Wij weten wat de risico’s zijn. Binnen de organisatie werken wij aan het ontwikkelen van kennis, bewustwording en beleidsvorming over dit nieuwe onderwerp.

Wij gaan met veel aandacht en veilig met persoonsgegevens van inwoners om. Als wij algoritmes gebruiken om onze bedrijfsprocessen te verbeteren, mogen deze nooit uw privacy schenden. Of bepaalde groepen inwoners of individuen discrimineren. Ook mag het niet leiden tot automatisch besluitvorming zonder tussenkomst van een ambtenaar.

Er wordt gewerkt aan landelijke wetgeving over AI en algoritmes. Dit gaat leiden tot een implementatiekader voor overheden. Hierin staan de eisen die aan overheden gesteld worden, zoals het opstellen van een algoritmeregister en hoe dit moet gebeuren. Zodra de eisen bekend zijn, gaan wij hier in onze organisatie mee aan de slag.

Beeldmerk en fotomateriaal

De gemeente Wijchen heeft haar eigen huisstijl. Inwoners en bedrijven hebben vertrouwen in het logo en de huisstijl van de gemeente Wijchen. Daarom is er toestemming nodig voor het gebruik van:

Contact met team communicatie

Wilt u ons logo, het gemeentewapen, foto’s, filmmateriaal of andere elementen die horen bij onze huisstijl gebruiken? Neem dan eerst contact op met team communicatie via communicatie@drutenwijchen.nl.

Gebruik zonder toestemming

Gebruik van het logo (zie bovenaan onze website), de huisstijl en alle elementen die daarbij horen zonder toestemming is onrechtmatig. Dit geldt ook voor het gemeentewapen, foto’s en filmmateriaal van de gemeente Wijchen. U moet de elementen dan direct weghalen en de gemeente Wijchen neemt maatregelen in geval van misbruik.

Beveiligings- of datalek melden

Wij vinden de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Toch kan het gebeuren dat u een zwakke plek in één van onze systemen ontdekt. Dan horen wij dit graag van u. Heeft u via onze website toegang tot vertrouwelijke gegevens die niet voor u zijn, zoals persoonsgegevens? Of heeft u documenten ontvangen met persoonsgegevens die gaan over iemand anders? Daardoor kunnen persoonsgegevens in verkeerde handen vallen of verloren gaan. Dit heet een datalek.

Meld dit dan aan de gemeente via telefoonnummer 088 432 70 00.

Let op! U mag geen misbruik maken van een datalek. Deel het datalek ook niet met anderen totdat het lek is hersteld. Doet u dit toch? Dan kan de gemeente aangifte tegen u doen.

Wat doen wij als een datalek is ontdekt?

Eerst proberen we het datalek te dichten. Ook onderzoeken we zorgvuldig welke gegevens gelekt zijn en of personen schade hebben door het lek. Is waarschijnlijk de privacy van personen geschonden? Dan melden wij het datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook informeren wij deze personen. En we helpen om het risico op schade door het datalek zo klein mogelijk te houden. Wij willen graag met u samenwerken om deze situatie zo snel mogelijk op te lossen. Daarom vragen we u deze informatie met ons te delen.

De volgende gegevens kunnen helpen:

Cookies op Wijchen.nl

De gemeente maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die de website op een apparaat van de bezoeker plaatst. Bijvoorbeeld op een computer, telefoon of tablet. Uw persoonsgegevens blijven daarbij altijd onherkenbaar.

De gemeente maakt gebruik van functionele cookies en cookies voor statistieken. Door onze website te bezoeken, stemt u automatisch in met het gebruik van deze cookies. De functionele cookies zijn nodig voor bijvoorbeeld het invullen van een formulier met DigiD. Als we hier geen cookies gebruiken, moet u voor elke stap in het formulier opnieuw inloggen. Daarnaast gebruiken we cookies om te meten hoeveel bezoekers op de site komen. En welke pagina’s en zoekwoorden populair zijn. Daarmee maken wij de website steeds beter voor onze bezoekers.

Het auteursrecht op deze website ligt bij de gemeente Wijchen. Dat geldt voor de inhoud van de website en voor de inhoud van gemeentelijke documenten op deze website. De inhoud van de website kunt u kopiëren en opnieuw publiceren voor niet-commerciële doeleinden. Daarbij verwijst u naar www.wijchen.nl en vermeldt u de datum.

Privacyverklaring

In de gemeente werken we met persoonlijke gegevens van inwoners, medewerkers en organisaties waarmee we samenwerken. Persoonlijke gegevens worden verzameld om onze (wettelijke) taken goed uit te kunnen voeren.

U kunt en mag er op vertrouwen dat we zorgvuldig en veilig met uw persoonsgegevens omgaan en dat wij uw persoonlijke levenssfeer (privacy) beschermen.

Hoe gaat de gemeente om met uw persoonsgegevens?

U heeft er recht op dat de gemeente zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen Burgerservicenummer.

1. Privacybeleid

De gemeente moet een privacybeleid opstellen, uitvoeren en handhaven. Dit doen we op basis van de volgende wetten:

2. Privacy kernwaarden

Als gemeente hechten we veel waarde aan het beschermen van uw privacy. Om hier zo goed mogelijk aan te voldoen hanteren we zes kernwaarden. Onderstaande zes kernwaarden staan centraal bij de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan de toepassing van privacy in haar werkprocessen.

Veiligheid

Transparantie

Doelgerichte gegevensregistratie

Betrouwbaarheid

Dienstverlening

Alertheid

Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

De gemeente voert wettelijke taken uit. De gemeente gebruikt hiervoor soms persoonsgegevens van haar inwoners en bezoekers. Als u in woont houdt de gemeente bijvoorbeeld uw naam, geboortedatum, woonadres en Burgerservicenummer (BSN) bij in de Basisregistratie personen (BRP).

Als u iets wilt regelen of aanvragen via www..nl, dan heeft de gemeente vaak contactgegevens, zoals uw telefoonnummer en e-mailadres van u nodig om u goed te kunnen helpen.

Voor aanvragen en hulp op het gebied van werk, inkomen, jeugdhulp, zorg of veiligheid kan de gemeente bijzondere persoonsgegevens van u nodig hebben, zoals financiële, medische of strafrechtelijke gegevens. Verder kan de gemeente gegevens van u gebruiken om bijvoorbeeld belasting te heffen en om fraude te bestrijden.

Met welk doel en grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

We verwerken persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een doel en een wettelijke grondslag voor hebben. De wettelijke grondslagen zijn toestemming, overeenkomst, wettelijke verplichting, vitaal belang en publiekrechtelijk taak.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig en houden ons aan wettelijke bewaartermijnen. We gebruiken gegevens alleen voor het doel waarvoor we ze verzamelen.

Delen wij uw gegevens met anderen?

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens nooit aan derden. We verstrekken ze alleen wanneer dit mag volgens de AVG, zoals bij een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst. Dat doen we om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn mijn privacy rechten?

De AVG kent verschillende privacy rechten waar u aanspraak op kunt maken:

U heeft het recht om het gebruik van uw gegevens door de gemeente te controleren. Wilt u gebruik maken van uw rechten? Volg de procedure (DOCX, 40.7 kB).

Hoe zit het met de beveiliging van mijn gegevens?

Gemeente neemt—vanzelfsprekend—de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hoe we dat doen, staat in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gebruikt www.wijchen.nl ook cookies?

We investeren in digitale dienstverlening zodat we weten of we ons werk goed doen en hoe we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Daar hebben we cijfers voor nodig. Ook moeten we ons verantwoorden over onze dienstverlening en over de kosten die we maken. Verder moeten we als overheid transparant zijn. Daarom verzamelen we gegevens over uw bezoek aan onze website.

We kunnen de gegevens niet herleiden naar specifieke personen. Het gaat alleen om anonieme getallen en procenten: hoeveel mensen bezoeken de website, hoeveel procent keert regelmatig terug, hoeveel bezoekers komen er uit , hoe lang blijven bezoekers op onze website, werkt de navigatie en hoe komen bezoekers op onze website (direct, via overheid.nl of bijvoorbeeld via Google)?

Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij u door naar onze cookieverklaring

Is de gemeente ook verantwoordelijk voor doorverwezen websites?

Op www.wijchen.nl kunnen links naar websites of services van derden staan. De gemeente is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door derden.

Waar kan ik met vragen of klachten over persoonsgegevens terecht?

Als u vragen of klachten heeft over het gebruik van uw persoonsgegevens door de gemeente of heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, dan kunt u contact opnemen met de Functionaris voor de Gegevensverwerking (FG) van de gemeente , via het algemene nummer 088 432 70 00 of via FG-drutenwijchen@drutenwijchen.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website (Deze link gaat naar een externe website) van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht in Nederland op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens en adviseert over nieuwe regelgeving. Ook kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (Deze link gaat naar een externe website).

Wijziging verklaring inzake Gegevensbescherming

Deze privacyverklaring kan, zonder waarschuwing, door de gemeente gewijzigd worden.
Deze wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn.

Proclaimer

De gemeente Wijchen is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website. Wij doen er alles aan om de informatie actueel, juist en toegankelijk te houden. Komt u toch iets tegen wat niet klopt of beter kan? Stuur dan een mail naar website@drutenwijchen.nl. Wij horen graag van u.

Veilig mailen met Zivver

Wij gebruiken Zivver gebruiken om vertrouwelijke informatie veilig te versturen. Hierdoor wordt gevoelige informatie met moderne beveiliging verstuurd en kan niemand anders dan u de inhoud van de e-mail lezen.

Hoe opent u een bericht dat via Zivver is verstuurd?

Hebt u een e-mail ontvangen van naam organisatie via Zivver? Dan opent u dit bericht door op de blauwe balk met de tekst ‘Open bericht’ te klikken. U wordt dan automatisch doorgestuurd naar de beveiligde omgeving van Zivver. Hier moet u een sms-code of toegangscode invoeren (zie hieronder).

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een sms-code. Klik op ‘Open bericht’ en daarna op ‘Stuur mij de code’. Vul dan de code in die u op uw telefoon ontvangt. Nu kunt u het bericht lezen. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met sms code (Deze link gaat naar een externe website)

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een toegangscode. De afzender heeft deze toegangscode via de post, telefonisch of persoonlijk aan u doorgegeven. Klik op ‘Open bericht’ en vul deze toegangscode in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen toegangscode ontvangen? Neem dan contact op met de afzender. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met toegangscode (Deze link gaat naar een externe website)

U heeft een bericht ontvangen dat is beveiligd met een verificatiemail. Klik op ‘Open bericht’ en vul de toegangscode uit de verificatiemail in. Nu kunt u het bericht lezen. Heeft u geen mail ontvangen? Neem dan contact op met de afzender. Voor meer informatie, lees Zivver bericht openen met verificatiemail (Deze link gaat naar een externe website)

Wilt u reageren op een e-mailbericht dat via Zivver is verstuurd?

U leest het bericht dat via Zivver is verstuurd op een beveiligde webpagina. Als u op het bericht wilt reageren, dan kan dat op deze pagina. Klik op de knop ‘Beantwoorden’. U kunt dan in het antwoordveld direct uw reactie typen. Eventueel kunt u ook een bijlage toevoegen met de paperclip-knop. U verzendt de reactie door op de verzendknop te klikken. Wanneer de ontvanger hierop reageert, ontvangt u weer een notificatie per e-mail.

Geef wijzigingen in uw e-mailadres en telefoonnummer door aan ons

Het is belangrijk dat u wijzigingen in uw e-mailadres of mobiele telefoonnummer direct aan uw contactpersoon binnen de gemeente Wijchen doorgeeft. Op deze manier kunnen wij veilig met u blijven communiceren.

Vragen?

Hebt u vragen over een ontvangen e-mailbericht? Kunt u het ontvangen bericht niet openen? Of hebt u vragen over Zivver? Neem dan contact op met Zivver via: support@zivver.com.