Lees pagina voor

Asielzoekers en statushouders

De gemeenten Wijchen en Druten bieden samen locaties aan voor de opvang van vluchtelingen. Door samen op te trekken kunnen zij zorgen voor een goede opvang van de verschillende doelgroepen. In Wijchen komt een asielzoekerscentrum voor 300 mensen aan de Teersdijk. Druten zorgt voor tijdelijke crisisnoodopvang voor 100 asielzoekers. En voor woonruimte voor extra statushouders.

Asielzoekerscentrum in Wijchen

In het asielzoekerscentrum (azc) aan de Teersdijk komen de vluchtelingen die Druten en Wijchen gezamenlijk gaan opvangen in lijn met de Spreidingswet. De gemeente Wijchen verwacht dat het nog ongeveer een jaar duurt voordat het azc klaar is. Het COA regelt de opvang en begeleiding zodra het azc open is. Het azc blijft in elk geval vijf jaar. Na vijf jaar bekijkt de gemeente of dit verlengd wordt met nog eens vijf jaar. Dit bespreekt de gemeente dan met alle betrokkenen. Daarna kunnen arbeidsmigranten, starters of andere mensen tijdelijk onderdak krijgen. De gemeente heeft als eerste de direct omwonenden geïnformeerd over de komst van het azc.

Crisisnoodopvang in Druten

Het aantal asielzoekers dat Nederland binnenkomt verandert steeds en is slecht voorspelbaar. Hierdoor blijft er ook behoefte aan crisisnoodopvang. Dit is kortdurende opvang. Deze wordt alleen ingezet als er geen andere mogelijkheden zijn.
Gemeente Druten gaat zorgen voor tijdelijke crisisnoodopvang voor 100 asielzoekers. Dat doet zij ook, als dit in de komende vijf jaar opnieuw nodig is.

Huisvesting statushouders in Druten

Er verblijven op dit moment veel statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in asielzoekerscentra en opvanglocaties. Gemeenten moeten zorgen voor meer passende woonruimte voor statushouders. Het aantal statushouders per gemeente is vastgelegd in een taakstelling.
Gemeenten Druten en Wijchen zien het asielvraagstuk als gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom hebben zij afgesproken dat Druten de komende vijf jaar zorgt voor woonruimte voor 25 statushouders van de taakstelling van Wijchen. Hieronder vallen ook alleenstaande minderjarige vreemdelingen.

Wilt u op de hoogte blijven? Geef uw e-mailadres dan door via asiel@wijchen.nl. Wij sturen u dan een e-mail rondom belangrijke ontwikkelingen.

Waarom een azc in Wijchen?

De gemeenten Wijchen en Druten bieden samen locaties aan voor de opvang van vluchtelingen. Door een evenwichtige samenwerking kunnen wij zorgen voor een goede opvang van de verschillende doelgroepen. In Wijchen komt een asielzoekerscentrum voor 300 mensen aan de Teersdijk. Druten zorgt voor tijdelijke crisisnoodopvang voor 100 asielzoekers én voor woonruimte voor extra statushouders.

Het azc komt in de gemeente Wijchen omdat wij een locatie hebben die voldoet aan alle eisen. Omdat Wijchen ruim twee keer zo groot is als Druten, neemt Wijchen de verantwoordelijkheid voor een azc. We hebben gekozen voor 1 azc in Wijchen (in plaats van twee kleinere in beide gemeenten), omdat het COA het volledige beheer op zicht neemt vanaf een aantal van 300 personen. Ook vraagt één azc minder van onze samenwerkingspartners. Denk aan onderwijs, zorg en politie.

De asielzoekerscentra zitten overvol. Wij willen graag onze verantwoordelijkheid nemen. We willen bijdragen aan een betere opvang van asielzoekers in ons land. Buiten slapen zoals afgelopen zomer in Ter Apel moeten we echt voorkomen. Daarom werkt de regering aan een nieuwe wet. Volgens deze Spreidingswet moet elke gemeente onderdak gaan bieden aan asielzoekers. Wij willen zelf de regie houden. Daarom bieden we nu locaties aan bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Zo kunnen we zelf bepalen welke locaties wij het meest geschikt vinden.

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, noodopvang, azc's - wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die, bijvoorbeeld door oorlog in hun land, vrezen voor hun leven en asiel aanvragen in ons land.

Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). Zodra zij een verblijfstatus krijgen in Nederland, worden ze statushouders genoemd. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland.

Het COA heeft te weinig opvangplekken, omdat de instroom van asielzoekers nu erg hoog is. En omdat te weinig statushouders kunnen verhuizen van de azc’s naar woningen door de krapte op de woningmarkt. Om aan de wettelijke taak te kunnen voldoen om asielzoekers op te kunnen vangen, worden er naast de azc’s extra opvanglocaties ingericht: de tijdelijke noodopvang. Daarnaast is er de crisisnoodopvang. Dit is kortdurende opvang van asielzoekers in accommodaties die het Rijk normaal inzet voor burgeropvang bij incidenten, rampen of crises. Denk aan sporthallen of tentenkampen.

Wat is het COA?

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zorgt voor de opvang van asielzoekers in Nederland tijdens de asielprocedure. Dit houdt in dat het COA zorgt voor huisvesting vanaf het moment dat de asielzoeker asiel aanvraagt in Nederland, tot aan het moment dat de asielzoeker Nederland moet verlaten of een verblijfsvergunning krijgt. Bezoek voor meer informatie de website van het COA (Deze link gaat naar een externe website). Het COA is straks verantwoordelijk voor het beheer van het azc aan de Teersdijk.

Zijn er geen andere locaties beschikbaar voor vluchtelingen?

De asielzoekerscentra zitten overvol. Dit komt doordat er meer asielzoekers naar Nederland komen. De belangrijkste reden is echter het grote woningtekort in Nederland. Hierdoor zitten er ruim 12.000 statushouders (mensen met een verblijfsvergunning) in reguliere asielzoekerscentra, die eigenlijk al moeten uitstromen naar woningen in gemeenten. Maar die zijn er niet of onvoldoende. Daarom is het COA druk bezig met het zoeken naar nieuwe opvanglocaties.

Wanneer kunnen de eerste bewoners komen?

De bouw moet nog beginnen. We verwachten dat het nog ongeveer een jaar duurt voordat het asielzoekerscentrum klaar is.

Hoeveel mensen kunnen er terecht?

Er kunnen 300 asielzoekers terecht.

Hoe lang blijft het azc?

Wij hebben met het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) afgesproken dat het azc in elk geval 5 jaar blijft. Na 5 jaar bekijken we of dit verlengd wordt met nog eens 5 jaar. Dit bespreken we dan met alle betrokkenen.

Heeft gemeente Wijchen ervaring met de opvang van vluchtelingen?

Ja. We vangen sinds mei 2022 Oekraïense vluchtelingen op in het oude gemeentekantoor aan de Kasteellaan in Wijchen. Zij verhuizen deze zomer naar de Oude Klapstraat. Ook hebben we eerder in Wijchen-West een azc gehad met 350 vluchtelingen.

Om welke mensen gaat het?

Het gaat om mensen van diverse leeftijden en nationaliteiten; volwassenen, kinderen en gezinnen die asiel aanvragen in Nederland. De samenstelling van deze groep verandert doorlopend.

Hoe wordt de veiligheid rond de locatie geregeld?

Het COA is verantwoordelijk voor de veiligheid op al haar locaties. Dit doet de organisatie in samenwerking met de beveiligingsorganisatie Trigion. Tussen 8.00 uur en 22.00 uur zijn er medewerkers van het COA op de locatie aanwezig. Daarnaast zijn er 24 uur per dag, 7 dagen in de week beveiligers op de locatie. Waar nodig is er contact tussen het COA en de politie. De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. De vluchtelingen krijgen begeleiding en voorlichting over onderwerpen zoals veiligheid maar ook omgangsvormen in Nederland.

Wat doen de bewoners overdag?

De mensen die in de opvang verblijven, hebben dezelfde rechten en plichten als ieder ander in Nederland als het aan komt op bewegingsvrijheid. Ze mogen zich dus vrij bewegen in de gemeente. Het COA kent huisregels, bewoners krijgen deze in hun eigen taal uitgereikt. En ze krijgen uitleg over rechten, plichten en omgangsvormen in Nederland. De mensen zijn zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van hun eigen leefomgeving. Leerplichtige kinderen volgen onderwijs.
Daarnaast hebben volwassenen gesprekken met onder meer de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) en VluchtelingenWerk. Ze bereiden zich met programma’s en/of vrijwilligerswerk voor op hun toekomst. Dat kan zowel op als buiten de locatie zijn. Met organisaties en partijen in de omgeving zoeken we naar een zinvolle tijds- en dagbesteding. Asielzoekers mogen ook werken.

Kan ik ook helpen bij de opvang?

In opvanglocaties voor vluchtelingen zijn veel vrijwilligers actief. Ook buiten opvanglocaties zetten mensen zich belangeloos in voor vluchtelingen. Met eigen initiatieven of vanuit organisaties en bedrijven. Daar is het COA erg blij mee. In sommige gevallen zijn ook spullen welkom. Hoe wij dit zullen coördineren, komt op een later moment op deze website te staan.

Hoe zit het met de kosten?

Gemeenten krijgen van het Rijk de kosten voor de opvang van statushouders en asielzoekers gecompenseerd.

Hoe zijn omwonenden geïnformeerd?

We hebben de direct omwonenden van de beoogde locatie vanhet azc woensdag 12 april een brief gestuurd. We hebben met hen gesproken tijdens een besloten informatieavond op 18 april. Voor hen is de impact het grootst, en met hen wilden we als eerste in gesprek. In de week van 10 mei heeft een breder gebied een brief ontvangen.

Hoe zit het met de vergunning en het bestemmingsplan?

De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt. Wij verwachten dat de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan na de zomer ter inzage komen te liggen. Zoals bij elk ander bouwplan, kunnen belanghebbenden hierop reageren met een bezwaarschrift of zienswijze. Deze reacties wegen we mee bij de definitieve besluitvorming over de vergunning en het bestemmingsplan.

Waar kan ik terecht voor meer informatie?

Op de website van het COA staat veel informatie. Lees bijvoorbeeld maar eens:

U kunt ook contact met ons opnemen via asiel@wijchen.nl.

Wilt u op de hoogte blijven? Geef uw e-mailadres dan door via asiel@wijchen.nl. Wij sturen u dan een e-mail rondom belangrijke ontwikkelingen.