Lees pagina voor

Begroting, jaarrekening en samenwerking

Op deze pagina vindt u informatie over financiële stukken.

Begroting

De gemeenteraad heeft vastgesteld welke onderwerpen (programma's) de volgende jaren centraal staan. De perspectiefnota is een eerste stap in het begrotingsproces. In de nota bepaalt de raad de kaders (= uitgangspunten) voor de programmabegroting. Daarna volgt het opstellen van de programmabegroting.

In de programmabegroting kijkt de gemeente vooruit:
• Wat zijn de komende jaren de inkomsten en uitgaven van de gemeente?
• Waar besteden we het geld aan?
• Welke keuzes heeft de gemeenteraad gemaakt?

Jaarrekening

Het huishoudboekje van de gemeente: hoeveel hebben we uitgegeven?

De gemeente maakt ieder jaar een begroting. Daarin staan de voorstellen voor het komende jaar. En hoeveel geld er is om die voorstellen uit te voeren. Als het jaar voorbij is, kijken we terug. Het college van B&W legt verantwoording af aan de gemeenteraad.

Hoe is het gegaan met de voorstellen? Zijn ze uitgevoerd? Hoeveel geld was ervoor nodig? Dat doen we in de jaarstukken. Bij de jaarstukken hoort de jaarrekening. Hierin maken we de balans op: hoeveel geld is er binnengekomen en hoeveel hebben we uitgegeven? 

Informatie opvragen

Wilt u informatie over één van de financiële stukken? Neem dan contact op met de griffie via griffie@wijchen.nl.