Lees pagina voor

Begroting, jaarrekening en samenwerking

Op deze pagina vindt u informatie over financiële stukken.

Begroting

De gemeenteraad van Wijchen heeft vastgesteld welke thema's (programma's) de komende jaren centraal staan. Op basis hiervan is een programmabegroting opgesteld, die door de raad wordt vastgesteld.

Perspectiefnota

De Perspectiefnota is een eerste stap in het begrotingsproces. Deze stap wordt gevolgd door het opstellen van de Programmabegroting 2020-2023.

Jaarrekening

Met de jaarrekening legt het College van Burgemeester en Wethouders verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisering van het voorgenomen beleid en de daarvoor ingezette middelen. In het stuk is te lezen wat er in een jaar bereikt is, en wat daarvoor gedaan is en hoeveel het gekost heeft.

Informatie opvragen

Als u informatie wilt over één van de financiële stukken, neem dan contact op met de griffie via griffie@wijchen.nl.