Lees pagina voor

Bezwaar maken

Wanneer u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens bent met een beslissing van de gemeente (besluit), dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 

In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de gemeenteraad of de burgemeester. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd. Soms begint deze termijn de dag na bekendmaking van het besluit in het gemeenteblad.

Bezwaar ontvangen door gemeente

Heeft de gemeente uw bezwaar ontvangen? Dan krijgt u een brief. In de brief staat hoe lang de gemeente mag doen over uw bezwaar.

Een medewerker kan contact met u opnemen om samen te kijken wat de beste manier is om uw bezwaar te behandelen. Dat kan een gesprek zijn of direct een behandeling bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie.

Gesprek

Soms is het beter om eerst met elkaar te praten over een probleem. Dat noemen we mediation. Bij dit gesprek is een gespreksleider aanwezig en de behandelaar van het bezwaar. Soms is ook een derde-belanghebbende aanwezig: iemand die geraakt wordt door het besluit. Komen we er samen na het gesprek niet uit? Dan legt de gemeente uw bezwaarschrift voor aan de bezwaarschriftencommissie.

Onafhankelijke bezwaarschriftencommissie

Deze commissie adviseert de gemeente over uw bezwaarschrift. De leden van de commissie zijn onafhankelijk van de gemeente Wijchen. Zij werken er niet en vervullen dus geen werkzaamheden in opdracht van de gemeente.
Deze commissie kan u uitnodigen om uw bezwaar toe te lichten op een hoorzitting. Ook sluit dan de behandelaar van het bezwaarschrift aan. En soms ook de derde-belanghebbende. De commissie gaat met u en de behandelaar in gesprek over uw bezwaar. Na het advies van de commissie, neemt de gemeente een besluit over uw bezwaarschrift.

Wat moet u doen?

In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.

U maakt bezwaar door per post een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

Hoelang duurt het?

De gemeente Wijchen heeft een bezwaarschriftencommissie. Deze beslist meestal binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen naar 18 weken. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.