Lees pagina voor

Bezwaar maken

Wanneer u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens bent met een beslissing van de gemeente (besluit), dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. 

In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de gemeenteraad of de burgemeester. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.

Voordat er een beslissing op uw bezwaarschrift wordt genomen, wordt uw bezwaarschrift voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Daarnaast wordt gekeken of het bezwaar zich leent voor mediation.
U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

U en eventuele derde-belanghebbenden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om door de commissie te worden gehoord. Van het horen kan worden afgezien als:

Wat moet u doen?

Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.

U maakt bezwaar door per post een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

Hoelang duurt het?

De gemeente Wijchen heeft een bezwaarschriftencommissie. Deze beslist meestal binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen naar 18 weken. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Meer informatie

In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.

Bezwaarschriftencommissie

De bezwaarschriftencommissie (commissie) behandelt de bezwaarschriften die bij de gemeente binnenkomen. De commissie is een adviescommissie en adviseert de raad, het college of de burgemeester, over het bezwaar. Daarna neemt het bestuursorgaan een beslissing op bezwaar.

Om tot een advies te komen organiseert de commissie een hoorzitting, waarbij de bezwaarmaker, de gemeente en eventueel andere belanghebbenden aanwezig zijn.

De leden van de commissie zijn onafhankelijk van de gemeente Wijchen. Zij werken er niet en vervullen dus geen werkzaamheden in opdracht van de gemeente. Een ambtelijk secretaris ondersteunt de commissie bij de voorbereiding en afhandeling van de bezwarenprocedures.

De commissie is bij Verordening ingesteld. De commissie bestaat uit een voorzitter en zes leden, welke in wisselende samenstelling bijeenkomt.

De commissie behandelt bezwaarschriften op het gebied van: de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet, Wet Schuldhulpverlening, andere sociale zaken, omgevingsrecht, APV, subsidies, Leerlingenvervoer en overige algemene zaken, zoals Wob.

Samenstelling onafhankelijke bezwaarschriftencommissie:

Secretariaat:
De heer mr. D.R. Wensink

De commissie stelt zich voor:

E. (Erik).T.W.M. van Leeuwen

Opleiding: Radboud Universiteit Nijmegen, University of Essex, rechtsgeleerdheid; Open Universiteit, bestuurskunde
Functie: Coördinerend specialistisch jurist bestuursrecht Directie Juridische Zaken Autoriteit Consument en Markt (ACM)
Nevenfunctie: docent bestuursrecht Academie voor Overheidsjuristen
Commissie: sinds april 2018 voorzitter van de commissie

W.J. (Walter) Bloemena

Opleiding: Open Universiteit Nijmegen, Master Rechtsgeleerdheid
Functie: Senior Adviseur Rechtsbescherming gemeente Nijmegen
Nevenfunctie: Roulerend voorzitter en lid van de Commissie Bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek
Commissie: sinds maart 2014 lid van de commissie.

N.C. (Niels) Vlaskamp

Opleiding: Radboud Universiteit Nijmegen, Nederlands Recht
Functie: Adviseur rechtsbescherming gemeente Nijmegen
Nevenfunctie: Lid en plaatsvervangend voorzitter bezwaarschriftencommissie gemeente Duiven
Commissie: Sinds april 2018 lid en plaatsvervangend voorzitter van de commissie

M. (Manon) de Waal

Opleiding: Hogeschool van Amsterdam, Sociaal Juridische Dienstverlening
Functie: juridisch beleidsadviseur en projectsecretaris
Nevenfunctie: lid van de onafhankelijke bezwarencommissie van de gemeente Gooise Meren, de gemeente Dronten en de gemeente Leusden
Commissie: sinds april 2018 lid en plaatsvervangend voorzitter van de commissie.

M. (Michiel) Wasser

Opleiding: Rijks Universiteit Utrecht, rechtsgeleerdheid
Functie: senior juridisch adviseur
Nevenfunctie: lid van de Ombudscommissie gemeente Rheden en lid van de Algemene bezwaarschriftencommissie gemeente Deventer
Commissie: sinds maart 2014 lid van de commissie.