Wanneer u het als inwoner, bedrijf of instelling niet eens bent met een beslissing van de gemeente (besluit), dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Dit doet u bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen. In de meeste gevallen is dat het college van burgemeester en wethouders. Maar het kan ook gaan om een besluit van de gemeenteraad of de burgemeester. Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.

Voordat er een beslissing op uw bezwaarschrift wordt genomen, wordt uw bezwaarschrift voor advies voorgelegd aan de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Daarnaast wordt gekeken of het bezwaar zich leent voor mediation.
U krijgt een schriftelijke bevestiging van de ontvangst van het bezwaarschrift.

U en eventuele derde-belanghebbenden worden vervolgens in de gelegenheid gesteld om door de commissie te worden gehoord. Van het horen kan worden afgezien als:

 • Het bezwaar kennelijk niet ontvankelijk is
 • Het bezwaar kennelijk ongegrond is
 • De belanghebbende niet wil worden gehoord, of
 • Het bezwaar volledig wordt ingewilligd

Wat moet ik doen?

Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.

U maakt bezwaar door per post een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:

 • uw naam en adres
 • de datum van uw bezwaar
 • om welk besluit het gaat
 • waarom u het niet eens bent met het besluit
 • uw handtekening

Hoelang duurt het?

De gemeente Wijchen heeft een bezwaarschriftencommissie. Deze beslist meestal binnen 12 weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen naar 18 weken. U krijgt hiervan altijd bericht.

Beroep indienen

Heeft de gemeente uw bezwaar afgewezen? Dan kunt u vaak beroep indienen bij de rechter. In het besluit van de gemeente staat of dit kan. U moet uw beroep binnen 6 weken indienen.

Handig om te weten

 • In het besluit van de gemeente staat of u bezwaar kunt maken. Ook staat in dat besluit naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen.
 • Uw bezwaarschrift moet binnen 6 weken bij de gemeente zijn. Deze periode begint op de dag ná de datum waarop het besluit aan u is gestuurd.
 • De gemeente kan u vragen langs te komen om uw bezwaar te bespreken.