Lees pagina voor

Gemeentelijke ombudsman

Bent u het niet eens met de manier waarop de gemeente met u omgaat? Dan kunt u een klacht indienen. Behandelt de gemeente uw klacht niet naar tevredenheid? Dan kunt u bij de ombudsman terecht. De ombudsman onderzoekt de klacht en doet daarover een uitspraak. Daarna is uw klacht afgehandeld.

M.J. van Dasselaar ombudsman

Die ombudsman kan de Nationale ombudsman zijn. Maar gemeenten kunnen er ook voor kiezen een eigen ombudsman aan te stellen. De gemeente Wijchen heeft gekozen voor een Gemeentelijke ombudsman:

Jaarverslag 2023 Gemeentelijke Ombudsman (PDF, 298.7 kB)

Hoe werkt het?

De wet schrijft voor dat u een klacht eerst bij de gemeente moet indienen. Hoe de gemeente omgaat met klachten vindt u op de pagina klacht indienen. Bent u niet tevreden over de manier waarop de gemeente uw klacht heeft behandeld? Dan kunt u de Gemeentelijke ombudsman vragen om een eindoordeel over uw klacht te geven. Dat oordeel is bindend voor de klager en voor de gemeente.

De ombudsman is onafhankelijk van de gemeente. Dit geeft extra rechtsbescherming aan de klager als het gaat om gedragingen van de gemeente. Soms probeert de ombudsman ook via bemiddeling het meningsverschil tussen de klager en de gemeente op te lossen. De ombudsman kan de gemeente een advies geven voor gemeentelijk handelen in de toekomst. Ook kan de ombudsman uit eigen beweging een onderzoek naar misstanden beginnen.

Wat moet u doen?

Uw brief stuurt u naar de gemeente Wijchen. De gemeentelijke klachtencoördinator zorgt dan dat de brief bij de ombudsman komt. Het adres is:

Gemeentelijke ombudsman
ter attentie van de klachtencoördinator
Postbus 9000
6600 HA Wijchen

U kunt ook mailen. Het emailadres is: degemeentelijkeombudsman@gmail.com

Ontvankelijk verzoek

De ombudsman zal eerst kijken of het verzoek voldoet aan de wettelijke vereisten. Het verzoek moet:

Daarna moet de ombudsman kijken of hij bevoegd is om over de klacht te oordelen. Soms is de ombudsman niet bevoegd, en soms niet verplicht een klacht te onderzoeken.

De ombudsman is niet bevoegd als:

De ombudsman is niet verplicht de klacht te behandelen (onder andere):

Let wel, de ombudsman is in dit soort gevallen niet verplicht maar blijft wel bevoegd om de klacht te behandelen.

Toegepaste normen bij de beoordeling van een klacht

De ombudsman toetst het gemeentelijk handelen aan een aantal normen voor behoorlijk optreden. De Nationale ombudsman heeft deze behoorlijkheidsvereisten ontwikkeld. Ze worden door bijna alle ombudsmannen in Nederland gehanteerd. De behoorlijkheidsvereisten zijn gebaseerd op een viertal kernwaarden voor het handelen door de gemeente. Het handelen van de gemeente moet zijn:

Onder de kernwaarde “open en duidelijk” vallen de vereisten van transparantie, goede informatieverstrekking, luisteren naar de burger en motivering van besluiten en handelen. Onder de kernwaarde “respectvol” vallen de vereisten van respecteren van de grondrechten, bevorderen van actieve deelname door de burger, fatsoenlijke bejegening, fair play, evenredigheid en bijzondere zorg. Tot de kernwaarde “betrokken en oplossingsgericht” horen de vereisten van maatwerk, samenwerking, coulante opstelling, voortvarendheid en de-escalatie. Tot de kernwaarde “eerlijk en betrouwbaar” horen de vereisten van integer en betrouwbaar handelen, onpartijdigheid, redelijkheid, een goede voorbereiding van besluiten, een goede organisatie, en professionaliteit.

Onderzoek door de gemeentelijke ombudsman

De ombudsman geeft u de ruimte om uw klacht toe te lichten in een gesprek. De ombudsman vraagt ook de gemeente om informatie. De ombudsman kan ook een gesprek organiseren met u en de gemeente. Heeft de ombudsman alle informatie? Dan schrijft de ombudsman hierover een verslag. U en de gemeente kunnen hierop reageren. De ombudsman verwerkt deze reacties als dat nodig is.
De ombudsman neemt dan een beslissing en zet dit in een uitspraak. Hij laat deze beslissing weten aan u en de gemeente.  De ombudsman maakt ook een openbare versie van deze uitspraak zonder namen daarin.

Documenten

Wilt u oudere stukken bekijken? Dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator. U kunt bellen naar 088 432 70 00 en vragen naar de klachtencoördinator. U kunt ook een e-mail sturen naar gemeente@wijchen.nl t.a.v. de klachtencoördinator.