Om de verkeersveiligheid binnen de bebouwde kom te vergroten, zijn er 30 km/u-gebieden. Drempels, versmallingen en smalle rijbanen moeten het verkeer afremmen. Het gaat vooral om woonwijken, winkelstraten, scholen en andere plaatsen waar veel voetgangers, fietsers en spelende kinderen komen.

Meld het bij de gemeente als u een onveilige verkeerssituatie ziet.

U kunt online een melding doorgeven. Kies in de melding voor de hoofdcategorie wegen/verharding.

Online melden verkeersonveilige situatie

Handig om te weten

De uitkomst van deze beoordeling kan het volgende zijn:

  • We passen de verkeerssituatie aan en gebruiken daarvoor het beschikbare budget.
  • We passen de verkeerssituatie tegelijk met andere werkzaamheden aan. De termijn is afhankelijk van de planning van die werkzaamheden.
  • Het is wenselijk deze verkeerssituatie aan te passen, maar in de directe omgeving staan geen werkzaamheden in de planning én we hebben hiervoor geen budget beschikbaar. Daarom blijft deze melding op de lijst staan. Over een half jaar beoordelen we deze melding opnieuw.
  • De verkeerssituatie is niet onveilig. We passen de verkeerssituatie niet aan.

Aan de hand van deze beoordelingen besluit het college óf en wanneer we maatregelen nemen. Zo kan het college afwijken van de beoordeling die op basis van verschillende criteria wordt gesteld.