Lees pagina voor

Waardevolle bomen

Het college van B&W heeft in juni 2014 de lijst van waardevolle bomen in de gemeente Wijchen vastgesteld.

Wat moet u doen?

Staat uw boom (of bomen) op de lijst? Dan moet u zich aan de volgende regels houden:

Wilt u de boom weghalen? Dan moet u een kapvergunning hebben. Wij geven alleen een kapvergunning als de gezondheid van de boom heel slecht is. En het maatschappelijk belang bij het kappen van de boom belangrijker is dan de boom.
Krijgt u een kapvergunning? Dan kan het zijn dat er een herplantplicht is. U moet dan een nieuwe boom planten. Die boom wordt dan misschien meteen op de lijst gezet.

Meer informatie

Wij zien een boom als waardevol als hij voldoet aan de twee voorwaarden:

1. Leeftijd
De boom is minimaal vijftig jaar oud. Een uitzondering kunnen wij maken voor bomen die voldoen aan de extra voorwaarden.

2. Vitaliteit/conditie
De boom moet nog gezond zijn of gezond gemaakt kunnen worden. De boom moet in ieder geval nog meer dan tien jaar kunnen blijven leven.

Er zijn ook extra voorwaarden voor Waardevolle bomen. De voorwaarden kunt u vinden onderaan deze pagina.

Lijst van waardevolle bomen

Er is een lijst waar alle waardevolle bomen op staan.

De criteria zijn bepalend geweest voor deze lijst. Het maakt voor de lijst niet uit wie eigenaar van de bomen is. Soms zijn bomen gecombineerd met gebouwen aangewezen als monument. Dan kan een boom niet op de lijst staan.

Voor de volledige lijst verwijzen wij u naar de Waardevolle bomen lijst juni 2014 (PDF, 395.9 kB).

Waar staan de waardevolle bomen?

De plekken van de waardevolle bomen staan per gebied van Wijchen op een kaart.

Extra criteria voor waardevolle bomen

Criteria Waardevolle bomen gemeente Wijchen juli 2014

(vastgesteld college van B&W d.d. 1 juli 2014)

Een boom moet aan de basisvoorwaarden en aan minimaal één van de aanvullende
voorwaarden voldoen om als ‘Waardevolle boom’ te worden gewaardeerd.

1 Basisvoorwaarden Waardevolle boom

1.1 Leeftijd
De leeftijd van de boom is minimaal 50 jaar. Een uitzondering kan gemaakt worden voor bomen die voldoen aan de aanvullende voorwaarden m.b.t. cultuurhistorie of dendrologie.

1.2 Vitaliteit / conditie
De boom mag niet in een onherstelbaar slechte conditie verkeren (d.w.z. de boom moet in beginsel weer in een redelijke conditie zijn te brengen). Volledig verval van de boom mag niet binnen tien jaar te verwachten zijn.

2 Aanvullende voorwaarden Waardevolle boom

2.1 Beeldbepalend
De boom is door zijn verschijning beeldbepalend. Dit is het geval wanneer:

De boom voor minimaal 50% zichtbaar is vanaf publiek toegankelijke ruimten
De boom onderdeel is van het geldende landschapsontwikkelingsplan

2.2 Cultuurhistorische waarde

Herdenkingsboom: geplant ter gelegenheid van een belangrijke (lokale) gebeurtenis bijvoorbeeld geboorte of huwelijk van een prins(es) of geplant in geboortebos
Markeringsboom: geplant ter markering, zoals grensbomen in het agrarisch gebied of bakenbomen;
Kruis- of kapelboom: geplant naast een kapel of kruisbeeld om de locatie te benadrukken;
Bijzondere snoeivorm: bijvoorbeeld kunstsnoeivorm;
Fruitbomen: aangeplant in een fruitgaard of bij boerderijen bijvoorbeeld hoogstamperenboom of –appelboom.

2.3 Dendrologische waarde

De boom is van een zeldzame soort of variëteit die gemeentelijk of landelijk weinig voorkomt
De boom heeft een bijzondere groeivorm als gevolg van natuurlijke oorzaken bijvoorbeeld meerstammig.

2.4 Ecologische waarde
De boom heeft betekenis doordat er zeldzame planten of dieren in leven, bijvoorbeeld vleermuizen of uilen.

2.5 Wetenschappelijke waarde
De boom is een bijzonder zuivere vertegenwoordiger van een soort (genenbank).

2.6 Zeldzaamheid
De boom is de dikste, oudste of hoogste in de gemeente, regio of provincie.

N.B.:

In principe staat de opname op de waardevolle bomenlijst los van locatie en eigendom.
Uitzondering daarop zijn bomen in particuliere tuinen van bestaande woningen welke geen onderdeel uitmaken van monumenten. Die bomen zijn niet opgenomen op deze lijst.

Bomen die ter vervanging van een waardevolle boom worden geplant, kunnen direct op de lijst worden geplaatst. Bepalend hiervoor is of het voor een aanvullende voorwaarde een gemis is wanneer er op die plek geen boom terug komt. De nieuwe boom moet op termijn ook over voldoende groeiruimte kunnen beschikken.

Definitie boom: een houtachtig, opgaand gewas dat bij een normale ontwikkeling een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 20 centimeter op 1,3 meter hoogte boven het maaiveld kan bereiken. In geval van meer-
stammigheid geldt de dwarsdoorsnede van ten minste één stam. Met uitzondering van cultivars en vormbomen moet de boom bij een normale ontwikkeling een hoogte van 8 meter kunnen bereiken.

Definitie particuliere tuin: siertuin die een directe relatie heeft met het particuliere woonhuis en qua gebruik gekoppeld is aan de woonfunctie.