Lees pagina voor

Werkgroepen en commissies

De gemeenteraad heeft verschillende commissies of werkgroepen.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit raadsleden. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De rekenkamercommissie is bedoeld als instrument om de gemeenteraad te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn controlerende taak.

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijke beleid. Dat wil zeggen dat ze nagaat of gemeentelijk geld besteed is zoals het door de raad besloten is en of alles volgens de wettelijke regels is gegaan. De rekenkamercommissie bepaalt zelf wat zij gaat onderzoeken. Dit legt zij jaarlijks vast in een onderzoeksplan, dat zij aan de raad ter kennisgeving voorlegt. Er verschijnt ook ieder jaar een jaarverslag, waarin de rekenkamercommissie aangeeft in hoeverre zij haar onderzoeksplan heeft uitgevoerd. De rekenkamercommissie werkt op basis van de Verordening op de rekenkamercommissie (Deze link gaat naar een externe website) (vul uw postcode en zoekterm rekenkamercommissie* in).
De rekenkamercommissie werkt samen met rekenkamers in de regio, zoals van Nijmegen, Beuningen, Druten, Berg en Dal en Malden. Onlangs heeft de Rekenkamercommissie een gezamenlijk onderzoek uitgevoerd naar de start en de daarop volgende gang van zaken bij de samenwerking binnen Veilig Thuis.

De samenstelling van de rekenkamercommissie is als volgt:

Ambtelijke ondersteuning:

De rekenkamercommissie heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd,onder andere naar Munitax, Veilig thuis, gevolgen voor de bestedingsruimte bij uitstroom uit de bijstand naar werk. Heeft u belangstelling voor het volledige overzicht? Of wilt u een van de rapporten ontvangen? Neem dan contact op met de griffie.

Heeft u zelf een idee voor een onderzoek van de rekenkamercommissie, dan kunt u een hiertoe een verzoek indienen bij de griffie, via telefoonnummer 088 432 72 03 of e-mail naar: griffie@wijchen.nl.

Presidium

Het presidium bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters, met ondersteuning vanuit de griffie. De burgemeester is de voorzitter van het presidium. Spoedeisende procedurele besluiten worden door de leden van het presidium genomen. Het presidium is het aanspreekpunt voor alle procedurele zaken die te maken hebben met de vergaderingen van de gemeenteraad. Het presidium komt ieder maand bijeen.

Samenstelling presidium:

Auditcommissie

De auditcommissie is een commissie ingesteld door de gemeenteraad. Het doel van de commissie is afstemming over de accountantscontrole, zodat die efficiënt en doeltreffend plaatsvindt. De auditcommissie bestaat uit raadsleden. Naast de leden is een aantal adviseurs benoemd.

De auditcommissie heeft als aandachtsgebied alle activiteiten die van belang zijn voor een goede beheersing van de gemeente op het gebied van rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid in het kader van de kaderstellende en controlerende verantwoordelijkheid van de raad. De auditcommissie werkt op basis van de Verordening op de auditcommissie (Deze link gaat naar een externe website) (vul uw postcode en zoekterm auditcommissie* in).

Taken van de auditcommissie zijn onder andere:

Leden auditcommissie:

Adviseurs van de auditcommissie zijn de wethouder Financiën, beleidsmedewerker van de afdeling Financiën, voorzitter van de rekenkamercommissie, gemeentesecretaris, accountant.

Werkgroep inwonersparticipatie

Samenstelling: