Lees pagina voor

Werkgroepen en commissies

De gemeenteraad heeft verschillende commissies of werkgroepen.

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie bestaat uit raadsleden. Zij heeft een onafhankelijke positie binnen de gemeente. De rekenkamercommissie helpt de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn controlerende taak.

De rekenkamercommissie doet onderzoek naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van gemeentelijke beleid. Ze onderzoekt of het gemeentelijk geld besteed is zoals het door de raad besloten is. En of alles volgens de wettelijke regels is gegaan. De rekenkamercommissie bepaalt zelf wat zij gaat onderzoeken. Dit legt zij elk jaar vast in een onderzoeksplan. Er komt ook ieder jaar een jaarverslag. Daarin geeft de rekenkamercommissie aan wat zij van haar onderzoeksplan heeft uitgevoerd. De rekenkamercommissie werkt op basis van de Verordening op de rekenkamercommissie (Deze link gaat naar een externe website) (vul uw postcode en zoekterm rekenkamercommissie* in).

In de rekenkamercommissie zitten:

Ambtelijke ondersteuning:

De rekenkamercommissie heeft verschillende onderzoeken uitgevoerd, bijvoorbeeld naar Munitax, Veilig thuis, gevolgen voor de bestedingsruimte bij uitstroom uit de bijstand naar werk. Heeft u belangstelling voor het complete overzicht? Of wilt u een van de rapporten ontvangen? Of heeft u zelf een idee voor een onderzoek van de rekenkamercommissie? Neem dan contact op met de griffie, via telefoonnummer 088 432 72 03 of e-mail naar: griffie@wijchen.nl.

Presidium

Het presidium bestaat uit de burgemeester en de fractievoorzitters. De griffier of de plaatsvervangend griffier is bij elke vergadering van het presidium aanwezig. De burgemeester is de voorzitter van het presidium. Het presidium is het aanspreekpunt voor alle procedurele zaken die te maken hebben met de vergaderingen van de gemeenteraad. Het presidium vergadert elke maand.

Samenstelling presidium:

Auditcommissie

De gemeenteraad heeft een gemeentelijke auditcommissie ingesteld. Deze commissie helpt de raad bij zijn financiële taken en verantwoordelijkheden. De commissie geeft de raad advies en is het aanspreekpunt voor de accountant. De auditcommissie bestaat uit raadsleden en een aantal adviseurs. 

De auditcommissie werkt op basis van de Verordening op de auditcommissie (Deze link gaat naar een externe website) (vul uw postcode en zoekterm auditcommissie* in).

Leden auditcommissie:

Adviseurs auditcommissie:

Werkgroep inwonersparticipatie

Samenstelling: