Lees pagina voor

Wonen in een recreatieverblijf

Iedere recreant is van harte welkom in de gemeente Wijchen, maar permanent of tijdelijk in een recreatieverblijf wonen is niet toegestaan. De gemeente bepaalt hoe recreatieverblijven mogen worden gebruikt en of bewoning is toegestaan. Hieronder leest u wat dit betekent.

Wat is een recreatieverblijf?

Met een recreatieverblijf bedoelen wij bijvoorbeeld een stacaravan, caravan, recreatiewoning of chalet. Een recreatieverblijf is bedoeld om in te recreëren, niet om in te wonen.

Mag u in de gemeente Wijchen in een recreatieverblijf wonen?

Nee, dit mag niet op grond van het omgevingsplan. Een omgevingsplan beschrijft wat er met een bepaald gebied mag gebeuren. Een recreatieverblijf een recreatieve bestemming heeft.

Wanneer woont u in een recreatieverblijf?

U woont in een recreatieverblijf als u dit verblijf gebruikt als het centrum van uw sociale en maatschappelijke activiteiten. Ook als u gedurende kortere tijd op deze manier van een recreatieverblijf gebruik maakt, is er sprake van bewoning. Dit mag niet. U dient te beschikken over een hoofdverblijf elders dat u ook als zodanig gebruikt.

In Wijchen is wonen in een recreatieverblijf verboden

Hieronder een aantal voorbeelden van gebruik van een recreatieverblijf die niet zijn toegestaan:

Inschrijving geeft geen recht op bewonen

Wet basisregistratie personen beschrijft wanneer iemand geacht wordt (permanent) te wonen op een adres. Als u zich in de basisregistratie personen inschrijft op het adres van een recreatieverblijf, zijn wij als gemeente wettelijk verplicht uw inschrijving te accepteren. Uw inschrijving bevestigen we vervolgens per brief. Hieraan kunt u echter geen rechten ontlenen voor wat betreft het mogen bewonen van dit recreatieverblijf.

Wet- en regelgeving

Geeft de gemeente Wijchen toestemming voor wonen in een recreatieverblijf?

De gemeente geeft geen toestemming om in recreatieverblijven te wonen. De gemeente streeft naar het behoud van een recreatieve bestemming van de recreatieverblijven en recreatiegebieden. Ze wil dat recreanten volop kunnen genieten van de omgeving.
Voor de goede orde: permanent of tijdelijk wonen in een recreatieverblijf in de gemeente Wijchen mag alleen als u wordt genoemd in het overgangsrecht van het bestemmingsplan.

Wat houdt het overgangsrecht in het bestemmingsplan in?

Het overgangsrecht geldt alleen voor de personen die in het bestemmingsplan zijn genoemd in een specifiek recreatieverblijf. Het overgangsrecht is persoonlijk en objectgebonden en vervalt wanneer de betreffende persoon verhuist of overlijdt. Dit recht is dus niet overdraagbaar. Het college van burgemeester en wethouders verleent geen gedoogbeschikkingen meer.

Waarom staat de gemeente Wijchen bewoning van recreatieverblijven niet toe?

Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor de gemeente Wijchen

Deze branche zorgt voor werkgelegenheid en een bruisend centrum. Veel van onze voorzieningen zijn afgestemd op de aantallen bezoekers die wij jaarlijks verwelkomen, denk aan onze wandel- en fietspaden, de horeca, het winkelaanbod en het aantal recreatieverblijven.

Rust en ontspanning

Recreatieruimte is schaars. Daarbij komt dat het recreatieve karakter en de ontspannen sfeer van een recreatiepark en/of camping veranderen als mensen er wonen. Bewoners willen vaak ook een schuurtje, carport of serre. Ook hebben ze doorgaans een ander leefritme dan toeristen. Wij willen graag dat toeristen hun tempo kunnen vertragen en genieten van de groene omgeving. Want dat is waarvoor ze tijdelijk naar onze gemeente komen: voor rust en ontspanning.

Aantasting van de omgeving

Ook is bewoning niet gewenst omdat dit een grotere impact op de omgeving heeft dan recreatief gebruik. Recreatieverblijven liggen vaak in een natuurrijke omgeving. De natuur zou door bewoning te veel worden aangetast.

Toezicht en handhaving

Hoe stelt de gemeente Wijchen vast dat sprake is van onrechtmatig gebruik van het recreatieverblijf?

De gemeente stelt dit vast aan de hand van een aantal regels in de wet. Daarnaast kijken wij naar de feitelijke omstandigheden. Wanneer daaruit blijkt dat het recreatieverblijf wordt gebruikt als hoofdverblijf, is er sprake van bewoning. Dit mag niet.

Bij twijfel stellen wij samen met onze handhavingspartners vast wat het hoofdverblijf is. Dit doen wij - onder andere - aan de hand van controles en de inschrijving in de basisregistratie personen.

Toezicht

De gemeente voert regelmatig controles uit op het recreatiepark en bij de afzonderlijke recreatieverblijven. Hierbij vragen wij de persoon die op dat moment in het recreatieverblijf aanwezig is onder andere naar de reden van het verblijf. Ook worden externe adressencontroles uitgevoerd. Tijdens deze controles nemen we de geldende coronamaatregelen in acht.

Maatwerk is mogelijk

De gemeente handhaaft het bestemmingsplan. Tegen oneigenlijk gebruik van een recreatieverblijf treden we op. Gebruikt u een recreatieverblijf voor permanente/tijdelijke bewoning en bent u niet in staat om deze overtreding op korte termijn te beëindigen? Neem dan contact met ons op. Mogelijk kunnen we helpen en maatwerk verlenen. Bijvoorbeeld door u in contact te brengen met de juiste partijen of de begunstigingstermijn tijdig te verlengen.

Voorkom narigheid

De gemeente raadt eigenaren en gebruikers van een recreatieverblijf aan om (toekomstige) gebruikers te wijzen op het verbod om recreatieverblijven te bewonen. Personen die een recreatiewoning in strijd met het bestemmingsplan laten gebruiken, schrijven we aan om de strijdige situatie te beëindigen. Daarbij komt dat eigenaren of gebruikers die onjuiste of onvolledige informatie verstrekken over het bewonen van recreatieverblijven aan (toekomstige) gebruikers, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele financiële schade door die (toekomstige) gebruikers. 

Houdt u aan de regels

Eigenaren en/of gebruikers van een recreatieverblijf die zich niet aan de hierboven vermelde regels houden, worden door de gemeente aangeschreven om de ongewenste situatie te beëindigen en beëindigd te houden. Geeft u hier als eigenaar/gebruiker niet op tijd gehoor aan, dan kan de gemeente u een last onder dwangsom opleggen. Geeft u wel op tijd gehoor, dan hoeft u deze last onder dwangsom niet te betalen.