Lees pagina voor

Principeverzoek

U kunt bouwplannen hebben die niet passen binnen het bestemmingsplan. Dat wil niet zeggen dat de gemeente niet kan of wil meewerken aan uw plan. U kunt een principeverzoek indienen. Zo komt u te weten of de gemeente wil meewerken aan het plan.

Wat moet u doen?

Uit uw aanvraag moet duidelijk naar voren komen waarom uw plan niet past binnen het bestemmingsplan. Een principeverzoek is een verzoek om te kijken hoe de gemeente ‘in principe’ tegenover uw plannen staat. Een plan voor nieuwe woningen wordt getoetst aan woonbeleid van de gemeente Wijchen. Woningbouwplannen tot maximaal 2  woningen worden gezien als een kleinschalige woningbouwinitiatief en kennen een specifiek toetsingskader. Op de pagina kleinschalige woningbouwinitiatieven leest u hier meer over.

U kunt met het antwoord/besluit op het principeverzoek bepalen of u de plannen verder uit gaat werken.

Wat heeft u nodig?

In het aanvraagformulier staat welke informatie de gemeente nodig heeft om een besluit te nemen. Wat bent u van plan en waarom? Wat gaat de omgeving daarvan merken? Wat is de toegevoegde waarde?

U stuurt minimaal de volgende bijlagen mee:

Als het gaat om woningbouw van meerdere woningen:

Principe verzoek aanvragen met eHerkenning (Deze link gaat naar een externe website)

Voor een aanvraag met eHerkenning heeft u eHerkenning op niveau 3 nodig.

Wat kost het?

Voor de behandeling van een principeverzoek betaalt u een legesbedrag van € 412,00. Heeft de gemeente uw principeverzoek ontvangen? Dan sturen wij u een rekening. Na betaling van de leges behandelen wij uw principeverzoek.

Vragen?

Heeft u een vraag over het principeverzoek of behoefte aan een vrijblijvend verkennend gesprek? Mail uw vraag dan met een korte toelichting en uw gegevens naar intake@drutenwijchen.nl. We nemen dan via de mail of telefonisch contact met u op.

Meer informatie

Uw principeverzoek wordt getoetst en vervolgens voorgelegd aan het college van B&W. Na afloop weet u of het college van B&W in principe bereid is mee te werken aan uw plan en welke belemmeringen of knelpunten er mogelijk spelen.

Een principeverzoek heeft een aantal voordelen:

Hoe lang duurt het

Wij streven er naar om binnen 8 tot 12 weken een besluit te nemen op uw verzoek. 

U ontvangt een ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Zodra het college een besluit heeft genomen hoort u dat van ons. Soms zijn er aanvullende gegevens nodig om een goede afweging te maken. De beslistermijn kan hierdoor langer worden.

Bezwaar

Tegen het besluit kunt u geen bezwaar maken.

Overgangsfase tot invoering Omgevingswet

U heeft nu 1 jaar de tijd om een procedure aan te vragen na het besluit op uw principeverzoek. Op voorwaarde dat het beleid, wet- en regelgeving niet veranderen. De Omgevingswet gaat in op 1 januari 2024. Dan veranderen ook de ruimtelijke procedures. Het op dit moment niet duidelijk welke procedure u moet voeren voor uw plan. Mocht het college een positief besluit hebben genomen op uw verzoek, dan gaan wij met u in overleg over de te volgen procedure.