Lees pagina voor

Kleinschalige woningbouwinitiatieven

Wilt u als inwoner kleinschalig gaan bouwen? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Wel vragen we u vooraf te toetsen of dit initiatief kans maakt. Daarvoor hebben we een aantal vragen opgesteld met een puntensysteem. Op deze manier kunt u beoordelen of het zin heeft om een principeverzoek in te dienen.

Planstop nieuwe kleinschalige planinitiatieven (KPI’s)

De gemeente Wijchen neemt tijdelijk geen KPI's meer in behandeling. De komende jaren heeft de gemeente genoeg woningbouwplannen op de plank liggen om regionale afspraken na te komen. Daarom is er 29 juni 2021 besloten tot een planstop voor woningbouwinitiatieven. De uitzondering daarop waren kleinschalige initiatieven tot en met 2 woningen, zodat woningbouw voor particulieren die een eigen woning willen bouwen, toch mogelijk bleef. Ook deze initiatieven worden nu (tijdelijk) niet meer in behandeling genomen.

De planstop voor kleinschalige planinitiatieven is ingegaan op 27 juli 2023 en zal ten minste lopen tot en met 31 december 2024. Het blijft wel mogelijk om initiatieven in te dienen voor goedkope koop (tot € 200.000), sociale huur en initiatieven van woningcorporaties, zorg-voor-elkaarwoningen, woningsplitsing (duurzaam ruimtegebruik), plannen voor vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing (VAB) en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

Voorwaarden

Zelf toetsen

Uw kleinschalige woningbouwinitiatief voldoet aan de minimale kwaliteitseisen als het 4 punten krijgt binnen de thema’s 1 t/m 4 (ruimtelijke kwaliteit, duurzaam ruimtegebruik, passende ontwikkeling, behoefte). Ook moet het minimaal 2 punten krijgen op thema 5 (duurzaamheid). U moet dus minimaal 6 punten halen in totaal.

Ik heb de punten behaald. Hoe dien ik een verzoek voor een kleinschalig woningbouwinitiatief in?

Heeft u genoeg punten behaald in de voortoets? Dan kunt u een principeverzoek indienen. Bij de gemeente ingediende kleinschalige woningbouwinitiatieven worden jaarrond beoordeeld. Let erop dat u de onderdelen waar wij op toetsen beschrijft: ruimtegebruik, behoefte en duurzaamheid.

Hoe gaat het verder?

Wij beoordelen uw aanvraag (tussentoets). Hierbij wordt uw initiatief breder getoetst. Bijvoorbeeld op milieu, verkeer, water, flora en fauna. Is daarna nog een aanpassing nodig? Dan mag u tussentijds één keer uw initiatief aanpassen. Vervolgens beoordelen we uw initiatief opnieuw en leggen we deze voor aan het college. Het besluit communiceren we met u.

Wat kost het?

Het indienen van een initiatief is niet gratis. U betaalt voor ieder ingediend initiatief legeskosten. De hoogte hiervan staat in de legesverordening (Deze link gaat naar een externe website) van de gemeente Wijchen. Daarnaast betaalt u legeskosten voor het wijzigen van het omgevingsplan. Deze vindt u ook terug in de legesverordening. Ook het inschakelen van een stedenbouwkundig bureau brengt voor u kosten met zich mee.

Vragen of advies nodig?

Komt u er niet uit? Heeft u vragen? Wij helpen u graag met tips en adviezen. Stuur een mail naar: intake@drutenwijchen.nl of bel naar 088 432 70 00.