Lees pagina voor

Toets kleinschalige particuliere initiatieven

Met deze toets kunt u kijken of het zin heeft om een principeverzoek voor een kleinschalig woningbouwinitiatief in te dienen.
Op thema’s 1 tot en met 4 moet u minimaal 4 punten halen. Daarnaast moet u op thema 5 minimaal 2 punten halen.

Komt u uit op de ‘score’ XXX? Dan heeft het indienen van een initiatief geen zin. Wij zullen het dan afwijzen. 

Thema 1: puntentabel ruimtelijke kwaliteit
Locatie/ligging

Punten

1.1. Locatie binnen de bebouwde kom. (Bordje bebouwde kom is niet altijd de wettelijk bebouwde kom)

2

1.2. Locatie gelegen in een historisch bebouwingslint, kernrand of een woongebied (bebouwingscluster) in een buurtschap*, maar buiten de bebouwde kom.

1
1.3. Locatie gelegen buiten de bebouwde kom
(Hierop zijn uitzonderingen, zie thema 2 van de
lijst)
xxx
1.4.Locatie gelegen binnen het landschapspark
Woezik of de groene zone ‘Valendriese heuvels’,
bekijk de kaart (Deze link gaat naar een externe website). (Hierop zijn uitzonderingen, zie thema 2 van de lijst)
xxx

* Onder buurtschappen wordt door de gemeente de volgende locaties verstaan: Boskant, Bullekamp, Den Hoef, Heiveld, Hoogbroek, Klispoel, Laak, Lienden, Lunen, Teersdijk (grotendeels) en Wezel.

Thema 2: puntentabel duurzaam ruimtegebruik
Soort verandering Toelichting Punten
Functieveranderingsbeleid 2.1 Duurzaam ruimtegebruik als u een agrarische
bestemming met waarde (-1, -2, of -3) of een
bedrijfsbestemming omzet naar wonen, en u
sloopt daarbij alle op het perceel aanwezige
bedrijfsmatige (agrarische) bebouwing? *
(minimaal 750 m² sloop per toe te voegen
woning, tot een maximum van 2 toe te voegen
woningen.)
4
Transformatie of
herbestemming van
bestaand gebouw
Duurzaam ruimtegebruik omdat u een bestaand
gebouw gaat gebruiken als woning en/of het
gebouw omzet naar de bestemming wonen?
1
Transformatie of
herbestemming van
bestaand gebouw
Duurzaam ruimtegebruik omdat u een
bestaande woning splitst in twee woningen
waarbij de beide woningen ieder minimaal 300
m³ ** inhoud hebben?
2

* Uitgangspunt is herbouw op de locatie waar gesloopt wordt. Pas in de situatie dat deze
locatie door wet- en regelgeving of geldend beleid ongeschikt is, kan op een alternatieve
locatie teruggebouwd worden. Voor die alternatieve locatie dient u een plan in te dienen.
Dat plan dient op thema 1 t/m 4 minimaal 2 in plaats van 4 punten te scoren. Het plan
scoort dan niet meer op het functieveranderingsbeleid. De alternatieve locatie dient in
de bebouwde kom, historisch bebouwingslint, kernrand of buurtschap te liggen (zie de
punten 1.1 en 1.2).
** Bij splitsing van de woning waarbij een starterswoning wordt gerealiseerd, geldt een
andere inhoudsmaat. Zie punt 4.3 van deze lijst

Thema 3: puntentabel passende ontwikkeling
Verbetering van de
ruimtelijke kwaliteit in
de directe omgeving
Punten
3.1 Een passende ontwikkeling, omdat uw initiatief
bijdraagt aan de verbetering van de woon- en
leefkwaliteit voor de omgeving van uw initiatief.
Bijvoorbeeld bij verminderd(e) geluid(soverlast),
fors minder verkeersbewegingen, de hindercirkel
van een bedrijf vervalt, of er vindt een positieve
ontwikkeling plaats vanwege uw initiatief. Let op,
hieronder wordt niet verstaan het toevoegen van een woning.
1
3.2 Geen passende ontwikkeling, want u voegt een
extra woning toe binnen de bestemming
‘agrarisch zonder waarden’? (zie voor uw
bestemming de website Ruimtelijke Plannen (Deze link gaat naar een externe website).
xxx
3.3 Geen passende ontwikkeling omdat u in een
woonwijk een bestaand bijgebouw afsplitst van
de woning om dat gebouw te gaan gebruiken als
woning? (verdichting van de wijk, dit komt de
ruimtelijke kwaliteit van de wijk niet ten goede)
xxx
3.4 Geen passende ontwikkeling omdat u een
woning wilt realiseren achter een bestaande
woning waardoor altijd recht van overpad nodig
is om de nieuwe woning te bereiken? (dit is
tweede lijns bebouwing, een stedenbouwkundig
ongewenste ontwikkeling)
xxx
Thema 4: puntentabel behoefte
Aansluiting op de
woonvisie
Punten
4.1 Voorziet in de behoefte, de woning(en) wordt
levensloopbestendig*, met alle primaire voorzieningen (o.a. badkamer en slaapkamer) op de begane grond.
2
4.2 Voorziet in behoefte omdat u een gelijkvloerse
woning (seniorenwoning*) bouwt tot maximaal
100 m² vloeroppervlakte (begane grond) met
een dak tot max. 7,5 meter hoog en maximaal
450 m³ inhoud?
3
4.3 Voorziet in de behoefte, omdat u een woning
splitst waarna de afgesplitste woning een
starterswoning** is.
2

* Het verschil tussen levensloopbestendige woningen en seniorenwoningen is dat een
seniorenwoning laagbouw is (maximaal 7,5 meter) op een perceel met geringe afmeting.
Die beperkingen gelden niet bij levensloopbestendig.
** Een starterswoning is maximaal 250 m³ en 70 m² groot, met daarbij een maximale
marktwaarde (verwachtte prijs bij verkoop) van € 250.000,-

Tabel: puntentabel Duurzaamheid
Thema Toelichting Score
EPC (energie prestatie
woning)
5.1 Bouwt u aantoonbaar een nul op de meter
woning of een woning die ook energie opwekt
voor het laden van een of meer elektrische
auto’s?
2
5.2 Past u in de bestaande bebouwing
aantoonbaar maatregelen toe waardoor de
woning energielabel A krijgt?
2
Circulariteit 5.3 Gaat u bij de nieuwbouw of verbouw
aantoonbaar gebruik maken van circulaire
(25%) en herbruikbare materialen?
1
Innovaties 5.4 Voegt u innovaties toe aan het plan? Te
denken valt aan het verwarmen via
aardwarmte (WKO), een woning die in zijn
geheel is te hergebruiken (modulair)?
1
Van onderstaande punten (5.5 t/m 5.7) kunt u er
meerdere toepassen, maar is in totaal maximaal 1
punt te behalen.
1
5.5 Bouwt u klimaat adaptief?
Denk hierbij aan klimaatadaptatie (Deze link gaat naar een externe website)
(Voorbeeld: groen dak, waterdoorlatende
verharding, groene gevel).
Toon aan hoe u dit doet.
(bouwnatuurinclusief.nl (Deze link gaat naar een externe website))
5.6 Bouwt u natuur inclusief?
Denk hierbij aan biodiversiteit (Voorbeeld:
geen schutting, maar een (gemengde) haag).
Toon aan hoe u dit doet. (bouwnatuurinclusief.nl (Deze link gaat naar een externe website))
5.7 Bouwt u natuur inclusief?
Denk hierbij aan verblijfplaatsen voor
dieren (Deze link gaat naar een externe website)
(Voorbeeld: ingemetselde
vleermuiskasten). Toon aan hoe u dit doet.
(bouwnatuurinclusief.nl (Deze link gaat naar een externe website))

Heeft u voldoende punten?

Dan kunt u uw initiatief indienen via onze webpagina principeverzoek. Wij gaan het plan dan toetsen.

Haalt uw initiatief nog niet voldoende punten?

Dan kunt u het plan niet indienen. Uiteraard kunt u proberen om het initiatief te verbeteren om voldoende punten te halen.  Voor vragen of advies kunt u contact met ons opnemen via intake@drutenwijchen.nl